Hoppa till innehåll

Paragraferna i klientdatalagen till rådet för bedömning av lagstiftningen - Kanta-tjänsterna utvidgas med socialvårdens klientdata och ett datalager för egna uppgifter

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2018 14.19
Pressmeddelande 99/2018

I framtiden ska alla patient- och kunduppgifter lagras i det riksomfattande kunddatalagret för social- och hälsovården dvs. Kanta-arkivet. Inom social- och hälsovården används Kanta-tjänsterna redan brett och mångsidigt. Nu ska också klientdataarkivet inom socialvården integreras till helheten av de riksomfattande informationssystemtjänsterna.

Bestämmelser om ändringen utfärdas genom en ny lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården. Utkastet till lag behandlas som bäst i rådet för bedömning av lagstiftningen. 
 
I utkastet till lag föreslås det också att hälso- och sjukvårdens breda samtycke som används i hälso- och sjukvården ska slopas. Kunden ska inte längre ge sitt samtycke till användningen av uppgifter men hen har möjlighet att neka till att hens uppgifter överlåts mellan registeransvariga inom social- och hälsovården. Villkor för behandlingen av kunduppgifter är ett kund- eller vårdförhållande som säkerställts datatekniskt. Tillhandahållaren av tjänster fastställer åtkomsträttigheterna till kunduppgifterna för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.  
 
Dessutom föreslås att innehållet i de riksomfattande informationssystemtjänsterna utvidgas så att kunden själv kan föra in uppgifter i datalagret om sitt eget välbefinnande eller information som välbefinnandeappar producerat. Uppgifterna om välbefinnande ska vara tillgängliga för yrkespersoner som kan använda uppgifterna datasäkert utifrån kundens samtycke. En kund ska kunna ge fullmakt till en annan person att uträtta ärenden elektroniskt på hens vägnar.
 
Det föreslås att receptarkivet slopas i lagen om elektroniska recept. I fortsättningen ska det endast finnas ett receptcenter där uppgifterna sparas och där de ska lagras.
 
Utkastet till lag var på remiss i början av 2017. I utkastet till lag har det därefter gjorts vissa förändringar bland annat på grund av EU:s dataskyddsförordning. I utkastet har man bland annat tagit bort det gemensamma registret för klient- och patientuppgifter inom social- och hälsovården eftersom överlåtelse av uppgifter mellan två olika användningsändamål kräver en mer omfattande revidering av bestämmelserna. 
 

Ytterligare information

Marja Penttilä, specialsakkunnig, tfn 02951 63404
Anna Kärkkäinen, specialsakkunnig, tfn 02951 63702