Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Pasi Moisio: Öppen kunskapsbas möjliggör transparent och forskningsbaserat kommittéarbete

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2020 8.30
Kolumn
Pasi Moisio

Enligt principerna för kommittén för social trygghet ska alla kommittédeltagarna ha tillgång till samma information om den sociala tryggheten. På så sätt sker beredningen av reformen och besluten gällande den på lika grunder. Vi vill att alla andra finländare också ska kunna följa och bedöma beredningen och beslutsfattandet i reformen utifrån samma information. Det är möjligt endast med en gemensam och öppen kunskapsbas.

Via den gemensamma öppna kunskapsbasen sammanställs och disponeras de forskningar och utredningar som kommittén baserar sina beslut på samt säkerställs dess vetenskapliga kvalitet. Genom kunskapsbasen är det möjligt att beskriva de forskningsdata som ligger bakom ett beslut och lyfta fram dem i den offentliga debatten och för akademisk bedömning. Dessutom är det viktigt att kommitténs och sektionernas material offentliggörs redan i behandlingsskedet, eftersom samhällsdiskussionen är en central del av beredningen i kommittéarbetet.

Kunskapsbasen innehåller de forskningar och utredningar, konsekvensbedömningar och beräkningsmallar som kommittén och sektionerna tar fram, beställer eller använder vid beredningen av och besluten kring reformen. Den görs offentligt tillgänglig på webbsidan för reformen av den sociala tryggheten. I kunskapsbasen skapas också en människonära lägesbild av hur den sociala tryggheten fungerar konkret för enskilda hushåll. Beräkningsmallar och visualiserade exempelkalkyler åskådliggör vad den sociala tryggheten ger och förutsätter av människor och familjer i olika livssituationer samt hur tjänster är kopplade till förmåner. I takt med att kommitténs arbete framskrider kommer exempelkalkylerna att breddas till att omfatta de reformer som bereds och deras inverkan på individers och familjers utkomst.

Internationella jämförelser spelar en central roll i kunskapsbasen. Jämförelser med de nordiska länderna och andra västländer berättar en hel del om värderingarna för den sociala tryggheten i vårt land samt bidrar med vägvisning och realism när vi resonerar kring problemen och reformalternativen i vårt system. Ett viktigt mål för kunskapsbasen är informationsdesign, det vill säga att informationen presenteras på ett så begripligt och lättläst sätt som möjligt. Då informationsmängden ökar ställs det stora krav på hur informationen presenteras. Vi använder oss till exempel av sammanfattningar och visualiseringar som stöd för kommitténs beslutsfattande, den offentliga debatten och realtidskommunikationen om de ärenden som kommittén behandlar.

Öppenhet underlättar samarbete

En reform av strukturerna för den sociala tryggheten är inte möjlig utan en samhällsdebatt om värdevalen i reformen och konsekvenserna av de reformer som bereds. Kommittén ska kunna informera om hur reformen framskrider och motivera sina val i den snabba politiska och offentliga debatten. En offentlig kunskapsbas gör denna uppgift enklare. En gemensam och öppen kunskapsbas underlättar också den interna kommunikationen inom den omfattande reformen.

En öppen kunskapsbas bidrar dessutom till etableringen av samarbete mellan kommittén och universitetsvärlden. Forsknings- och utvärderingssektionen och de forskningsinstitut som är representerade i den bygger tillsammans med universiteten upp ett forskarnätverk som stödjer arbetet med kunskapsbasen. Forsknings- och utvärderingssektionen utarbetar med stöd från de övriga sektionerna ett förslag till kunskapsbasens arkitektur och resurser och lägger fram förslaget för kommitténs nästa sammanträde i juni.

Pasi Moisio, ordförande för kommittén för social trygghet  

 
Tillbaka till toppen