Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Epidemiläget i Finland är splittrat – de förändrade virusvarianterna väcker oro

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.2.2021 10.00 | Publicerad på svenska 18.2.2021 kl. 14.35
Pressmeddelande 37/2021

Under de senaste fyra veckorna har antalet covid-19-fall i Finland hållits på samma, rätt höga nivå i hela landet. Det konstateras ca 2300–2700 fall av coronasmitta per vecka. På riksnivå har belastningen av sjukhusvården hållits relativt stabil, men behovet av intensivvård har ökat något under de senaste dagarna. Antalet dödsfall per vecka har minskat långsamt.

Epidemiläget präglas av stora regionala skillnader som förändras i snabb takt. I synnerhet i Nyland har epidemiläget gått mot en sämre riktning än tidigare. Under veckorna 5–6 var incidensen under 14 dygn inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) 186 fall per 100 000 invånare, jämfört med 91 fall i hela landet. Coronavirusspårningen har ställvis varit överbelastad i huvudstadsregionen.

Även i Egentliga Finlands, Mellersta Finlands, Vasa och Östra Savolax sjukvårdsdistrikt har incidensen under 14 dygn varit över 100 fall per 100 000 invånare under de senaste fyra veckorna. 

I synnerhet virusvarianten som upptäckts i Storbritannien och dess spridning till Finland väcker oro. Hittills har det i Finland konstaterats nya virusvarianter i sammanlagt 450 coronavirusprov. Av dessa är 427 virusvarianten som upptäckts i Storbritannien och 22 virusvarianten från Sydafrika. Av virusvarianten P.1 från Brasilien finns hittills en observation som är relaterad till turism. 

Virusvarianterna väcker oro särskilt i Nyland. Av de fall av virusvarianten från Storbritannien som upptäckts i Finland har drygt 70 procent upptäckts inom HUS-området.

Virusvarianterna identifieras genom sekvensering av hela eller delar av virusets arvsmassa. Av de positiva coronavirusproven väljs varje vecka ett urval som gör det möjligt att bedöma situationen på olika håll i landet. 

Antalet fall har hållits på en hög nivå

Under vecka 6 (8.2–14.2) konstaterades nästan 2500 nya fall, vilket är något färre jämfört med föregående vecka. Incidensen av nya fall var 45 per 100 000 invånare, medan den var 47  föregående vecka.

Reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara 0,95–1,15 (sannolikhetsintervallet 90 %).

Under vecka 6 sattes ungefär 8 600 personer i karantän, vilket är cirka 2400 färre än under föregående vecka. I 39 % av de nya smittfallen var personen i karantän när smittan konstaterades. Förra veckan var andelen 27 %. 

Under vecka 6 kunde de flesta smittfallen spåras till hemlandet, på samma sätt som hittills. Andelen smittfall med ursprung i utlandet fortsätter att minska, andelen var 3 % under vecka 6. Dessa fall ledde till fortsatt smittspridning som utgjorde 1 procent av alla coronafall.

Största delen av de smittade är under 50 år

Av samtliga nya smittfall i hela landet har smittkällan gått att utreda i 60 procent av fallen. I 13 av de 21 sjukvårdsdistrikten i Finland kunde man spåra minst 75 % av fallen. Spårningsarbetet fungerar således i huvudsak väl. Flest fall konstateras hos personer i arbetsför ålder, för närvarande i synnerhet hos unga vuxna. Vecka 6 gällde nästan 80 % av de konstaterade smittfallen personer under 50 år och nästan hälften personer under 30 år. 

Andelen smittade personer över 70 år har ökat från 4 % föregående vecka till 9 % av alla fall. Ju mer viruset sprids i befolkningen, desto högre blir risken för att också de som på grund av sin ålder hör till riskgruppen smittas. 

Det är viktigt att skydda personer som hör till riskgrupper för att förebygga allvarliga covid-19-fall och dödsfall. I enlighet med vaccinationsstrategin inleddes coronavaccineringar som skyddar mot allvarliga sjukdomsformer i de äldsta åldersklasserna, och även vaccinationer av andra riskgrupper har redan inletts. 

Den 17 februari var sammanlagt 132 patienter i sjukhusvård på grund av covid-19-sjukdomen: 42 patienter på avdelningar inom primärvården, 60 patienter inom den specialiserade sjukvården och 30 patienter på intensivvårdsavdelningar. 

Under vecka 6 rapporterades 17 dödsfall relaterade till sjukdomen, under de två föregående veckorna 21 och 25. Fram till den 17 februari 2021 hade sammanlagt 723 dödsfall rapporterats. 

Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. 

Till lägesrapporten bifogas denna vecka också en särskild översikt som gäller uppföljningen av de nya virusvarianterna.

Ytterligare information:

Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget) 
Taneli Puumalainen, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Kari Auranen, ledande forskare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (prognosmodeller) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller) 
Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)