Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

I EU:s förslag till nytt direktiv om dricksvatten framhävs riskbedömningen när det gäller att säkerställa hushållsvattnets kvalitet

Social- och hälsovårdsministeriet 5.4.2018 13.36
Pressmeddelande 46/2018

EU:s kommission lade i februari fram ett förslag till nytt direktiv om dricksvatten. Enligt förslaget ska en riskbaserad uppföljning av hushållsvattnets kvalitet bli obligatorisk. Detta innebär att olika uppföljningsresultat som är i bruk tillämpas bättre än nu när det gäller att bedöma de risker som kan påverka hushållsvattnets kvalitet. Behandlingen av direktivförslaget har nu inletts i medlemsländerna och i EU:s organ och därför informerade statsrådet 5.4 riksdagen om det nya direktivförslaget.

Kommissionens syfte är också att med hjälp av dricksvattendirektivet garantera alla EU-medborgare tillgång till rent vatten. Detta främjar målet i det globala handlingsprogrammet för hållbar utveckling om att säkerställa att alla har tillgång till rent vatten och hållbar användning samt avloppshantering före 2030.

De föreslagna ändringarna förutsätter för Finlands del ändringar i hälsoskyddslagen, lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och vattenvårdslagen samt författningar som utfärdats med stöd av dessa.

Riskbedömningen ska också gälla de privata hushållens vattenförsörjningssystem

I direktivet föreslås att listan med variabler vid undersökning av hushållsvattnet uppdateras i en-lighet med Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer och försiktighetsprinciper för att bättre motsvara den vetenskapliga och teknologiska utvecklingen. Vattenförbrukarna och särskilt personer i svagare ställning ska också underrättas mera övergripande än nu om tillgången till hushållsvatten och dess kvalitet.

Förslaget innehåller också skyldigheter om riskbedömningen av privata hushålls vattenförsörjningssystem. Särskilt bedöms riskerna i anslutning till material och produkter som kommer i beröring med hushållsvatten. Det här är viktigt speciellt i sjukhus, verksamhetsenheter inom hälsovården och i inkvarteringslokaler och fängelser. Mängden av Legionella-bakterier och blyhalter i de här lokalerna ska bedömas regelbundet. Så säkerställer man att orenheter från byggnadsmaterial, material eller kemikalier som används för vattenhantering inte hamnar sig i hushållsvattnet.

Bakom direktivförslaget står bl.a. Världshälsoorganisationens så kallade Water Safety Plan-modell i vilken riskerna som påverkar hushållsvattnets kvalitet identifieras, riskerna i anknytning till dem bedöms och i vilken det fastställs hanteringsmetoder för riskerna i hela vattenproduktionskedjan. Vattenproduktionskedjan omfattar kvaliteten på råvattnet som omvandlas till hushållsvatten och faktorerna som påverkar detta, vattentagning, vattenhantering och lagring och distribution i vattenledningsnätet. I Finland baserar sig kontrollen av hushållsvattnets kvalitet redan nu på Water Safety Plan-modellen.

Direktivet, som är känt som dricksvattendirektivet, heter i sin helhet Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten (COM (2017) 753).

Ytterligare information:

Konsultativ tjänsteman Rapala Jarkko tfn 029 5163315

Tillbaka till toppen