Hoppa till innehåll

I visionen för barnskyddet betonas förtroendet och effekt

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.3.2023 14.01
Pressmeddelande

Visionen för barnskyddet är att barnet och barnets närstående kan lita på barnskyddet och dess effekt. Visionen har beretts under den första fasen av totalreformen av lagstiftningen om barnskyddet. Under beredningen hördes ett stort antal klienter, anställda och experter inom barnskyddet. 

Social- och hälsovårdsministeriet inledde totalreformen av barnskyddslagstiftningen i maj 2022. Den första fasen av reformen är nu på slutrakan. Nu ordnas diskussionstillfällen om visionen för barnskyddet och om de strategiska prioriteringar som krävs för att uppnå målen.  

Barnet och barnets närstående kan lita på barnskyddet och dess effekt

Visionens strategiska prioriteringar:

1.    Varje barn, barnets föräldrar och andra närstående ska bemötas som unika och upp-leva att de är genuint delaktiga, blir hörda och respekterade.
2.    Servicesystemet fungerar som en helhet och kan svara mot barnets och barnets närståendes behov i rätt tid.
3.    Barnskyddet tillgodoser barnets rättigheter, dess förfaranden är transparenta och begripliga och rättssäkerheten förverkligas.
4.    Inom barnskyddet finns det tillräckligt med kompetenta och välmående medarbetare som kan utföra sitt arbete med respekt för klienternas rättigheter och på ett etiskt hållbart sätt.
5.    Barnskyddet styrs och övervakas effektivt och för det finns en tillräcklig kunskaps-grund och tillräckliga resurser.

”När barnskyddet fungerar bra främjar det hela samhällets välfärd och säkerhet genom att bekämpa diskriminering och den ojämlikhet som sträcker sig över generationer. För att lyckas med detta krävs det förtroende på alla nivåer, i de enskilda klientmötena och i  servicesystemet och rättsskyddet”, säger direktör Elina Palola från social- och hälsovårdsministeriet.  

Under beredningen av visionen blev det klart att en lyckad lagreform också kräver att man förtydligar vad barnskyddet är och inte är. Man måste stärka basservicen och tillgången till och resultaten av det tidiga stödet i alla de tjänster som är avsedda för barn, unga och familjer. För att lyckas med uppgiften måste barnskyddet vara något som man tar till i sista hand, och riktas till de som är i behov av särskilt skydd.

Visionen är ett samarbete mellan klienter, anställda och experter

Beredningen av visionen för barnskyddet innefattade många samråd med experter och många diskussionsmöten. Centralförbundet för Barnskydd rf och Kasper ry har genomfört undersökningar om barnens, ungdomarnas och föräldrarnas åsikter. Under de nationella barnskyddsdagarna ® fick personalen inom barnskyddet besvara en omfattande enkät. Social- och hälsovårdsministeriet publicerade i dinåsikt.fi en enkät som var öppen för alla.  Man kan fortfarande påverka visionen och främja den genom att svara senast den 15 mars 2023 på enkäten Barnskyddets vision och utvärdering av läget. 

Barnskyddets vision presenterades under social- och hälsovårdsministeriets webbinarium den 1 mars 2023. 

Sammandraget av beredningens första fas publiceras i slutet av våren 2023 på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.
 

Ytterligare information: 

Elina Palola, direktör
Susanna Hoikkala, konsultativ tjänsteman