Hoppa till innehåll

Lagen om klientavgifter ändras - ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2020 13.52
Pressmeddelande

Den ändrade klientavgiftslagen har stadfästs. Genom ändringarna blir fler tjänster avgiftsfria och avgifterna skäligare. Lagen innehåller även de bestämmelser om serviceboendeavgifterna som man länge väntat på. I och med reformen sjunker klientavgifterna för nästan en miljon finländare. 

De tjänster som blir avgiftsfria är till exempel sjukskötarmottagningarna inom primärvården, poliklinikbesöken för personer under 18 år, vissa ärenden gällande behandling av smittsamma sjukdomar så som till exempel den preventiva medicineringen mot HIV samt den vård vid mödravårdspolikliniker som är avsedd för gravida kvinnor med missbruksproblem. 

Fler tjänster än tidigare räknas in i avgiftstaket

Avgiftstaket utvidgas till att omfatta klientavgifter som tas ut för mun- och tandvård, terapi, tillfällig sjukvård och sjukhusvård i hemmet samt vissa distanstjänster. I fortsättningen ska också klientavgifter för vilka utkomststöd har beviljats bidra till avgiftstaket.

Avgiftstaket är fortsättningsvis 683 euro. Klienten ska som förut själv kontrollera när avgiftstaket har nåtts. Frågan om huruvida det är möjligt att ta över klientens ansvar för uppföljningen av avgiftstaket ska utredas under den följande fasen av reformen av klientavgiftslagen. Nytt i lagen är bland annat kravet på att man i fakturan för klientavgiften bör informera om avgiften beaktas i avgiftstaket eller inte. 

Också bestämmelserna om avgifterna för långvarigt boende finns i fortsättningen i lagen

Till klientavgiftslagen har också fogats bestämmelser om klientavgifterna för långvarig boendeservice. 

Avgifterna fastställs på enhetliga grunder för tjänster som ges i hemmet och för långvarigt vanligt serviceboende.

Bestämmelserna om avgifterna för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg motsvarar dock i stor utsträckning bestämmelserna om avgifterna för långvarig sluten vård. På så vis betalar de klienter som är i behov av intensiv vård och omsorg avgifter enligt så enhetliga grunder som möjligt. 

Klienternas rättsskydd stärks

Lagen betonar företräde för nedsättning och efterskänkande av klientavgifter i förhållande till utkomstskyddet. I lagen föreskrivs också att kommunen är skyldig att informera klienten om vad som föreskrivs om nedsättning och efterskänkande av avgift. Målet är att klienterna inte ska bli tvungna att ty sig till utkomststöd för att klara av klientavgifterna.

Samtidigt förtydligas bestämmelserna om ändringssökande och klientens rättsskydd stärks. I samband med ändringen av klientavgiftslagen ändrades också lagen om domstolsavgifter så att rättegångsavgift inte i fortsättningen får tas ut i besvärsärenden som enskilda personer inlett och som gäller klientavgifter som fastställts enligt klientavgiftslagen.  

Republikens president stadfäste lagarna den 30 december 2020. Lagen om klientavgifter träder i kraft den 1 juli 2021. De reformer som gäller avgiftstaket träder i kraft vid ingången av 2022, eftersom avgiftstaket är bundet till kalenderåret. Ändringen av lagen om domstolsavgifter träder i kraft redan den 1 januari 2021. 

Beredningen av klientavgiftslagen fortsätter eftersom den andra fasen av reformen av lagen fortfarande behövs. När det gäller både innehåll och tidtabell är reformen nära kopplad till övriga utvecklingsprojekt, genomförandet av social- och hälsovårdsreformen samt det fortsatta arbetet med utvecklingen av välfärdsområdenas ställning. 


Ytterligare information: 

Marjo Kekki, specialsakkunnig, tfn 0295 163 253 

•    Frågor och svar om reformen av klientavgiftslagen