Hoppa till innehåll

Nikotinpåsar med nikotininnehåll på 20 milligram eller mer förbjuds på marknaden

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.9.2023 13.47
Pressmeddelande
nikotiinipussi

Statsrådet förbjuder med stöd av kemikalielagen nikotinpåsar som innehåller 20 milligram eller mer nikotin på den finländska marknaden. Förbudet gäller försäljning och utsläppande på marknaden. Syftet är att bekämpa särskilt nikotinförgiftningar orsakade av starka nikotinpåsar.

Säkerhets- och kemikalieverket (nedan Tukes) förbjöd temporärt i juni 2023 att nikotinpåsar med ett nikotininnehåll på 20 milligram eller mer säljs och släpps ut på marknaden i Finland. Statsrådets beslut bekräftar Tukes beslut.

Nikotinpåsarna innehåller en nikotinhaltig blandning, men de innehåller inte tobak. De nikotinpåsar som säljs kan innehålla stora mängder nikotin, en kemikalie som är farlig för hälsan och miljön. 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea bedömde i april 2023 att nikotinpåsar inte längre kan klassificeras som läkemedel. Nikotinpåsar har sedan dess kunnat säljas i Finland utan separat försäljningstillstånd. På nikotinpåsar tillämpas kemikalielagstiftningen och tobakslagens bestämmelser om tobakssurrogat.

Beslutet börjar gälla den sjunde dagen efter att meddelandet om beslutet publicerats på statsrådets webbplats. Meddelandet har publicerats den 21 september 2023, så beslutet träder i kraft den 28 september 2023. Statsrådets beslut ersätter det temporära beslut som Tukes meddelade den 14 juni 2023.

Vid social- och hälsovårdsministeriet bereds dessutom en regeringsproposition med förslag till ändring av tobakslagen, genom vilken nikotinpåsar i större utsträckning än för närvarande ska omfattas av bestämmelserna i tobakslagen. Avsikten är att i tobakslagen föreskriva bland annat om nikotingränsen och smakbegränsningarna för påsarna. 

Dessutom föreslås det i enlighet med regeringsprogrammet att det till lagen om tobaksaccis fogas en ny produktgrupp för rökfria nikotinprodukter som också ska omfatta nikotinpåsar. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2024. Finansministeriet svarar för beredningen av tobaksbeskattningen.

Ytterligare information:

Saara Karttunen, jurist, tfn 0295 163 008, fornamn.efternamn(at)gov.fi