Hoppa till innehåll

Ny finansieringsmodell för social- och hälsovårdsorganisationerna från den 1 januari 2024

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2023 13.48
Pressmeddelande

Understöden för social- och hälsovårdsorganisationerna kommer i framtiden att beviljas direkt ur statens budgetmedel. Torsdagen den 2 mars behandlade regeringen riksdagens svar om förslaget till lag om finansiering av föreningar och stiftelser inom social- och hälsovården.  Avsikten är att republikens president stadfäster ändringarna den 3 mars.

Den nya lagen ska träda i kraft samtidigt som de motsvarande ändringarna i lotterilagen som följer av den nya finansieringsmodellen.  

Från lotterilagen överförs bland annat bestämmelserna om Social- och hälsoorganisationernas understödscentral samt delegationen för social- och hälsoorganisationernas understödsärenden.  

Under år 2023 bereds den statsrådsförordning som utfärdas med stöd av lagen om finansieringen av föreningar och stiftelser inom social- och hälsovården och med stöd av statsunderstödslagen. Vid beredningen av den nya förordningen beaktas responsen från organisationerna. Vid beredningen av förordningen beaktas också de förslag som beretts inom justitieministeriets pågående projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten gällande justitieministeriets utvecklande av sin egen modell för medelsanskaffning.  

I Finland finns ungefär 10 000 registrerade föreningar och stiftelser inom social- och hälsovården. Dessa har en viktig roll i främjandet av välfärd, hälsa och delaktighet. Deras frivilliga allmännyttiga verksamhet hjälper och stöder på ett mångsidigt sätt i synnerhet dem som är mest utsatta i samhället, och stärker samhällets skyddsnät väsentligt.

Föreningarnas och stiftelsernas verksamhet finansieras för närvarande med Veikkaus Ab:s avkastning.  Från och med ingången av 2024 ska Veikkaus Ab:s avkastning användas för utgifter enligt statsbudgeten som allmänna medel, utan ett bestämt ändamål. Syftet med detta är att bekämpa skadeverkningar av penningspel. Det nuvarande sambandet mellan avkastningen av penningspel och de verksamheter som finansieras med den har ansetts problematiskt på grund av att det kan framhäva betydelsen av avkastningen av penningspel och därigenom orsaka motstridiga incitament inom penningspelssystemet.


Avsikten är att de lagändringar som krävs för den nya finansieringsmodellen ska stadfästas samtidigt inom undervisnings- och kulturministeriets, inrikesministeriets och jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområden. 


Ytterligare information:

Lassi Kauttonen, konsultativ tjänsteman [email protected]