Hoppa till innehåll

Reformen av familjeledigheterna syftar till att öka välbefinnandet och jämställdheten

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.2.2020 10.02
Pressmeddelande
Isä ja lapsi tietokoneen ääressä

En modell har skapats för fortsatt beredning av familjeledighetsreformen. Enligt social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen garanterar modellen att barnet är i fokus, samtidigt som den främjar välbefinnandet och jämställdheten.

Tredje stycket i pressmeddelandet är rättat den 14 februari 2020 kl. 15:35:

Enligt den planerade modellen ska det sammanlagda antalet dagpenningsdagar öka från nuvarande 12,7 månader till drygt 14 månader. I det presentationsmaterial som länkats till pressmeddelandet och presenterats vid presskonferensen har siffrorna hela tiden varit korrekta.

- Reformen av familjeledigheterna är regeringens investering i barnens framtid och familjernas välbefinnande. Reformen kommer att innebära en stor attitydförändring, eftersom jämställdheten mellan föräldrarna förbättras och olika slags familjers liv blir lättare. Reformen stöder alla slags familjer och tryggar ledigheterna oberoende av familjeform. Det blir lättare att dela föräldraskapet i vardagen, och barnets relation med båda föräldrarna stärks redan från småbarnsåldern. Också utkomsten förbättras för småbarnsfamiljer, gläder sig Pekonen.

Enligt den planerade modellen ska det sammanlagda antalet dagpenningsdagar öka från nuvarande 12,7 månader till drygt 14 månader. Båda föräldrarna får en lika stor kvot på 164 dagpenningsdagar, det vill säga cirka 6,6 månader. Den ena föräldern kan ge den andra föräldern 69 dagar ur den egna kvoten.

En gravid förälder får dagpenning i ungefär en månad innan perioden för föräldrapenning börjar. Arbetsnamnet graviditetspenning har använts om detta.

En ensamförsörjande förälder har rätt att använda båda föräldrarnas föräldrapenningskvoter.

Dagens familjeuppfattning och önskemål om flexibilitet beaktas

Reformen möjliggör genomförandet av ett familjeledighetssystem som motsvarar dagens uppfattningar om begreppet familj. På det här sättet får man lagstiftningen, som redan vad gäller ordval är föråldrad, att bli språkligt könsneutral och lämplig för alla familjer. I reformen slopas till exempel dagpenningar som är bundna till kön. I stället för dem får föräldrarna en lika stor andel dagpenningsdagar och lika möjligheter till flexibilitet i användandet av dem. Flexibiliteten ökar jämfört med det rådande systemet, och föräldrarna kan också använda ledigheterna i kortare perioder.

- Reformen av familjeledigheterna löser ändå inte ensam utmaningarna som småbarnsfamiljerna står inför.  Framförallt behövs en attitydförändring och en positiv inställning till föräldraskap på arbetsplatser, i hela samhället och inom familjer. Jag vill bjuda in arbetsgivarna till talko, vi ska värna om olika slags sätt som gör det möjligt att kombinera arbetsliv och familj, säger Pekonen.

Ökningen av dagpenningsdagar ökar systemets kostnader med uppskattningsvis hundra miljoner euro. Kalkylen preciseras när modellens detaljer slipas vid den fortsatta beredningen. Reformen utarbetas av en tjänstemannaledd arbetsgrupp. Reformen tas i bruk tidigast 2021.

Läs mer i presentationsmaterialet om reformen

Ytterligare information:

Tuulia Nieminen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 635

Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085

Hanna Hänninen, specialmedarbetare, tfn 0295 163 508