Hoppa till innehåll

Preciseringar i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2020 14.01 | Publicerad på svenska 16.10.2020 kl. 11.43
Pressmeddelande 240/2020

Riksdagen godkände ändringarna i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Syftet med ändringarna är att förbättra rätten till socialvård av god kvalitet för klienter inom arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte får också en tydligare ställning som socialservice. 

I lagen definieras innehållet i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte noggrannare än för närvarande och klientens ställning och olika aktörers roll förtydligas. Genom de ändringar som gjorts i lagen preciseras också begreppen ordnande och produktion. Dessutom görs vissa mindre ändringar. Genom de ändringar som görs vill man säkerställa att de mål som ställts upp för lagstiftningen kan uppnås bättre än för närvarande.

I arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ingår i fortsättningen alltid det stöd och den handledning som personen behöver. I aktiveringsplanen och den sektorsövergripande sysselsättningsplanen antecknas dessutom målet för arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte och det stöd och den handledning som ges den berörda personen under arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte.

Lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte gäller personer som länge varit arbetslösa. I lagen föreskrivs om åtgärder som syftar till att förbättra människors förutsättningar att komma in på den öppna arbetsmarknaden.

Republikens president stadfäste lagarna den 16 oktober 2020.  Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.

Ytterligare information:

Susanna Rahkonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 215