Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Riksdagen har godkänt ändringen av gentekniklagen 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.6.2021 13.29
Pressmeddelande 155/2021

Gentekniklagen ska ändras på grund av reformen av EU:s allmänna livsmedelsförordning. Ändringarna gäller tillståndsansökningar i fråga om marknadsföring av produkter och fältstudier med genetiskt modifierade organismer. 

För att utföra fältstudier med genetiskt modifierade organismer och släppa ut produkter som innehåller sådana på marknaden i EU krävs det alltid tillstånd.

Den som ansöker om tillstånd ska i ansökan ange de uppgifter vars sekretess avgörs redan innan uppgifterna lämnas till kommissionen och de övriga medlemsstaterna och före hörandet av allmänheten. Gentekniknämnden kan fastställa sekretessen för sådana uppgifter som kan orsaka stor skada för verksamhetsutövarens intressen. Nämnden fastställer sekretessen för uppgifterna på begäran av verksamhetsutövaren. Gentekniknämnden kan dock offentliggöra sekretessbelagda uppgifter om det är nödvändigt för att skydda människors eller djurs hälsa eller miljön.

Uppgifterna i produktansökningarna och fältstudierna ska i fortsättningen lämnas in i ett så kallat standardiserat dataformat till Europeiska kommissionens centraliserade elektroniska informationssystem. 

Dessutom ändras bestämmelserna om hörande i gentekniklagen. Tiden för hörande av allmänheten förkortas från 60 dagar till 30 dagar när det gäller fältstudier med genetiskt modifierade organismer. Hörande behöver inte ordnas över huvud taget i situationer där hörandet skulle kunna äventyra människans liv eller hälsa eller patientens dataskydd.

Republikens president stadfäster lagen den 4 juni 2021. Lagen träder i kraft den 10 juni 2021. Om ikraftträdandet av bestämmelserna om de standardiserade dataformaten föreskrivs särskilt genom förordning av statsrådet.

Mer information 

Helena Korpinen, regeringssekreterare, tfn 029 5163317
Anna Kaisa Väätänen, sakkunnig, tfn 295 163 354

 
Tillbaka till toppen