Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet vid statsrådets sammanträde den 28 december 2023

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.12.2023 14.58
Pressmeddelande

Detta pressmeddelande sammanfattar de beslut gällande social- och hälsovårdsministeriet som fattades vid statsrådets sammanträde i dag den 28 december 2023.

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras

Ändringarna gäller arbetsvillkoret för löntagare, jämkningen av arbetslöshetsförmåner, begynnelsetidpunkten för rätten till arbetslöshetsförmåner och barnförhöjningarna som betalas i samband med arbetslöshetsförmåner. I statsrådets förordningar föreskrivs dessutom närmare om periodiseringen av semesterersättning och de inkomster som ska beaktas i arbetsvillkoret för löntagare.

Syftet med de föreslagna åtgärderna är att förenkla och förtydliga systemet med utkomstskydd för arbetslösa, öka sysselsättningen genom att förbättra incitamenten för sysselsättning samt stärka de offentliga finanserna.

Lagarna och förordningarna träder i kraft den 1 januari 2024. Slopandet av barnförhöjningen och det skyddade beloppet vid jämkning av arbetslöshetsförmåner tillämpas från och med den 1 april 2024. Ändringarna i arbetsvillkoret för löntagare tillämpas från och med den 2 september 2024.

Lagarna stadfästes torsdagen den 28 december 2023.

Ytterligare information:

Veera Svahn, arbetsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 321, [email protected] 
Liisa Siika-aho, avdelningschef, tfn 0295 163 085, [email protected] (28.12.2023–2.1.2024)

Barnbidragen höjs och indexhöjningarna av förmåner fryses

Indexjusteringarna av vissa förmåner och belopp som är bundna vid folkpensionsindex och levnadskostnadsindex fryses för regeringsperioden. Samtidigt höjs barnbidraget för ensamförsörjare och familjer med många barn samt för barn under tre år.

Det görs inga indexjusteringar i vissa förmåner under 2024–2027, vilket innebär att förmånsbeloppen hålls på samma nivå som 2023. Barnfamiljer stöds genom att barnbidraget för det fjärde barnet och för varje påföljande barn höjs med 10 euro, ensamförsörjartillägget med 10 euro och barnbidraget för barn under tre år med 26 euro i månaden.

Den lag som gäller indexfrysningen träder i kraft den 1 januari 2024. Höjningarna av barnbidraget träder i kraft den 1 januari 2024. Förhöjt barnbidrag för barn under 3 år betalas från och med den 1 april 2024. Lagarna om frysning av justeringarna av förmåner ska gälla till utgången av 2027 eller tills den fastställda bakre gränsen nås. 

Lagarna stadfästes torsdagen den 28 december 2023.

Ytterligare information:

Sakari Rokkanen, specialmedarbetare för ministern för social trygghet, tfn 0295 163 109, [email protected]
Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 201, [email protected] (28.12.2023–1.1.2024)
Liisa Siika-aho, avdelningschef, tfn 0295 163 085, [email protected] (28.12.2023–2.1.2024)
Essi Rentola, direktör, tfn 0295 163 155, [email protected] (från 2.1.2024)

Åldersgränsen för eftervård inom barnskyddet fastställs till 23 år

Eftervården enligt barnskyddslagen upphör senast när den unga personen fyller 23 år. Lagen träder i kraft den 1 januari 2024 med en övergångsperiod på ett halvt år. Detta betyder att rätten till eftervård fortsätter till den 30 juni 2024 för de unga som fyller 23 eller 24 år under lagens övergångsperiod. 

Social- och hälsovårdsministeriet följer upp konsekvenserna av sänkningen av åldersgränsen för eftervård samt servicesystemets förmåga och resurser att tillgodose de individuella behoven hos de unga som omfattas av det.

Dessutom preciseras från och med den 1 januari 2024 fördelningen av ordnandet och kostnaderna i fråga om småbarnspedagogik för barn som placerats med stöd av barnskyddslagen när barnets småbarnspedagogik ordnas någon annanstans än i barnets hemkommun. 

Lagarna stadfästes torsdagen den 28 december 2023.

Ytterligare information:

Liisa Jokinen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 225, , [email protected] (28.12-2.1.)
Tiina Muinonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 185, [email protected] (28.12. och från 8.1.)
Susanna Hoikkala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 482, [email protected] (från 3.1.)