Hoppa till innehåll

Besvärsnämnd för social trygghet tillsatt

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2017 13.39
Pressmeddelande 183/2017

Statsrådet har tillsatt en besvärsnämnd för social trygghet, som är första besvärsinstans i ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa och i utkomstskyddsärenden som handläggs av Folkpensionsanstalten. De kan t.ex. gälla sjukpension, bostadsbidrag, moderskapspenning, föräldrapenning, rehabiliteringsärenden och pensionsstöd. Nämndens mandatperiod är 1.1.2018–31.12.2020.

Den nya besvärsnämnden för social trygghet har bildats genom en sammanslagning av den tidigare besvärsnämnden för social trygghet och den tidigare besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden. Syftet med sammanslagningen är att effektivisera nämndernas verksamhet och minska överlappande administrativa uppgifter. 

Besvärsnämndens sektioner leds av tre ordförande med uppdraget som huvudsyssla och högst fyra ordförande med uppdraget som bisyssla. De tre ordförandena med uppdraget som huvudsyssla är vicehäradshövding Silja Romo, vicehäradshövding Jukka Lilleberg och vicehäradshövding Olli Häkkinen. Som medlemmar med uppdraget som bisyssla har nämnden dessutom minst sex läkarmedlemmar, minst nio juristmedlemmar och arton medlemmar som representerar kännedom antingen om ändringssökandenas förhållanden eller om förhållandena i arbetslivet och på arbetsmarknaden. 

Ytterligare information 

Jukka Lavaste, överinspektör, tfn 0295 163 173, [email protected]