Hoppa till innehåll

SHM: Kommunerna ska trygga social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå och stödja dem som har det sämst ställt också i undantagsförhållanden

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.3.2020 14.55 | Publicerad på svenska 20.3.2020 kl. 15.35
Pressmeddelande 62/2020

Social- och hälsovårdsministeriet har till kommunerna och via dem till kommunernas egna enheter och serviceproducenter skickat anvisningar om hur bland annat specialiserad sjukvård, hälsovård på basnivå, servicen för äldre, barnskyddet och behandlingen av utkomststöd ska tryggas i undantagsförhållanden.

Kommuninvånarna måste tryggas nödvändig hälso- och sjukvård, försörjning och omsorg också i undantagsförhållanden.

De aktuella specialåtgärderna syftar till att bromsa upp sjukdomens spridning i Finland så att så få människor som möjligt behöver sjukhusvård samtidigt. Man vill i synnerhet minska smittorisken för personer över 70 år samt trygga bedömningen av servicebehovet, hänvisning till vård och utkomst för personer som är i utsatt ställning också i undantagsförhållanden.

Primärvården ska fungera

När man tryggar en god och tillräckligt omfattande verksamhet inom primärvården också i en epidemisituation har den specialiserade sjukvården möjlighet att vårda patienter som behöver specialiserad sjukvård. Därför är det viktigt att verksamheten inom primärvården ändras först när infektionssituationen kräver det.

Antalet personer som insjuknat på grund av coronavirussmitta varierar mellan regionerna. När antalet patienter är måttligt och det finns tillräckligt med personal, ska basfunktionerna inte minskas i onödan. Även om epidemin drar ut på tiden, ska den som ordnar hälso- och sjukvårdstjänster också erbjuda förebyggande och icke-brådskande vård för att upprätthålla befolkningens hälsa.

I en svår epidemisituation prioriteras patienter i behov av brådskande vård. I akuta situationer, där brådskande vård måste prioriteras, kan tillhandahållandet av icke brådskande vård vid behov riktas så att man fokuserar på att ge god vård till riskgrupper samt till patienter i särskilt behov av stöd. Icke brådskande vård ska dock alltid ges, om människans hälsotillstånd kräver det.

Eventuella omorganiseringar av arbetsuppgifterna inom social- och hälsovården får inte äventyra säkerheten för personer i behov av stöd.

Människor som behöver särskilt stöd måste få hjälp

I undantagsförhållanden ska särskild uppmärksamhet ägnas åt att tillgodose de klienters intressen som behöver särskilt stöd. Också lättillgängliga handlednings-, rådgivnings- och tolkningstjänster måste tryggas.

Barnens rättigheter och intressen ska tryggas

Skyldigheterna enligt FN:s konvention om barnets rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning gäller också i undantagsförhållanden.

Barnets rättigheter och barnets bästa ska tillgodoses så fullt ut som möjligt också i undantagsförhållanden. Social- och hälsovården ska erbjuda barn den vård och omsorg de behöver och skydda dem mot våld och vanvård.

Socialvårdens klienters välbefinnande ska tryggas

Om klientens eller familjens behov av socialservice redan tidigare har bedömts vara kritiskt och till exempel hemservice eller arbetsverksamhet är nödvändig för att trygga personens välbefinnande eller utkomst, ska servicen fortsätta även i undantagsförhållanden enligt kommunens bedömning. Med detta avses bland annat att de öppenvårdstjänster som är nödvändiga för individens välbefinnande ska tryggas.

Behandlingen av utkomststöd måste tryggas vid undantagsförhållanden

Kommunerna och FPA ska i mån av möjlighet sörja för att rikta tillräckliga resurser till behandlingen av utkomststöd, det vill säga det stöd som tryggar utkomsten i sista hand. Både FPA och kommunerna ska prioritera brådskande ansökningar om utkomststöd.

Besöksförbud i enheter med vård dygnet runt

Kommunerna ska ge anvisningar om de smittskyddsåtgärder som behöver vidtas i enheterna till både de egna och de privata enheterna med vård dygnet runt. Den viktigaste åtgärden är besöksförbudet i vilket det görs undantag enbart i vissa fall i fråga om symtomfria anhöriga till kritiskt sjuka patienter och barnpatienter, anhöriga till personer i terminalvård samt make eller stödperson på förlossningsavdelningen. Anvisningen gäller enheter inom social- och hälsovården, såsom sjukhus, vårdinrättningar och enheter för boendeservice.

Förbudet träder i kraft omedelbart och gäller fram till den 13 april 2020.

Klienterna inom hemvården måste skyddas

Inom hemvården ska smittorisken minimeras genom att försöka se till att klienten ges vård av en och samma vårdare. Dessutom ska det ses till att man har utsett en egen vårdare för varje klient inom hemvården. Klienterna inom hemvården ska veta vem de kan kontakta om de behöver hjälp. Personalen inom hemvården ska använda engångsskydd för att skydda andningsvägarna.

Ytterligare upplysningar:

Kirsi Kaikko, specialsakkunnig, [email protected] (allmänna frågor inom socialvården)

Katri Makkonen, medicinalråd, [email protected] (primärvården)

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, [email protected] (service för äldre)

Susanna Hoikkala, konsultativ tjänsteman, [email protected] (barnskydd)

Susanna Rahkonen, konsultativ tjänsteman, [email protected] (utkomststöd och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte)