Hoppa till innehåll

Programmet för distributionsinfrastrukturen för alternativa bränslen inom transportsektorn ut på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2024 13.06 | Publicerad på svenska 14.6.2024 kl. 10.59
Pressmeddelande
Henkilö asettaa sähköautoa lataukseen ulkona parkkipaikalla
Bild:Mika Pakarinen, Keksi/LVM

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om utkastet till ett nationellt program för distributionsinfrastrukturen för alternativa bränslen inom transportsektorn. Utlåtanden kan lämnas in fram till 8.9.2024.

Det nationella programmet för distributionsinfrastrukturen innehåller en uppdaterad bedömning av utvecklingen av distributionsinfrastrukturen och marknaden för alternativa bränslen som ersätter fossila bränslen i vägtrafiken, järnvägstrafiken, inom sjötransporten och i flygtrafiken. I programmet ställs upp mål och presenteras åtgärder som bidrar till att målen nås.

Programmet främjar genomförandet av AFIR-förordningen, och utgör grund för den uppföljning som förordningen förutsätter. Man kom överens om AFIR-förordningen inom EU 25.7.2023. EU:s förordning om distributionsinfrastrukturen för alternativa bränslen, det vill säga en s.k. AFIR-förordning ställer krav på en miniminivå på distributionsinfrastrukturen och förutsätter att ett nationellt program för distributionsinfrastrukturen utarbetas.

Utvecklingen av distributionsinfrastrukturen för alternativa bränslen utgör en central faktor som möjliggör övergången till ren energi inom transportsektorn. Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering utarbetas ett åtgärdsprogram för att utvidga distributionsnätet för alternativa drivmedel på huvudlederna.

Hur övergången till alternativa bränslen framskrider varierar mellan olika transportformer

Övergången till alternativa bränslen inom transportsektorn påverkas av tillgången och priset på nya alternativa bränslen samt byggandet av distributionsinfrastrukturen. Moderniseringstakten för trafikmedel fastställer efterfrågan på nya alternativa bränslen.

Laddningsinfrastrukturen för person- och paketbilar har utvecklats väl i Finland, och Finland uppfyller redan de flesta krav i förordningen om distributionsinfrastruktur. Det är utmanande att säkerställa att infrastruktur byggs även vid sträckor med liten trafik inom det omfattande TEN-T-nätverket och på de övriga huvudlederna. Distributionsinfrastrukturen för tung vägtrafik är för det mesta privat.

I Östersjöområdet kommer att sannolikt inom en snar framtid användas i synnerhet biobränslen och syntetiska bränslen, väte eller el som energikällor för vattentrafiken. Cirka fyra procent av fartygen i Finlands handelsflotta använde 2023 minst ett alternativ drivmedel eller bränsle som en del av sin drivmedelslösning. Bland fartygen i Finlands handelsflotta som trafikerade utomlands var andelen 22 procent.

I flygtrafiken har övergången till alternativa bränslen först börjat. I Finland utnyttjas inte ännu el eller väte i kommersiell flygtrafik. Det bedöms att biobaserade hållbara flygbränslen kommer att i framtiden spela en central roll särskilt vid minskningen av utsläpp från flygtrafiken på långa sträckor.

AFIR-förordningen ställer utöver infrastrukturen för vägtrafiken krav på anslutningar för landströmsförsörjning på flygplatser och i hamnar. AFIR-förordningen ställer inte upp bindande mål för järnvägstrafiken, men vad gäller järnvägstrafiken förutsätts i likhet med de övriga transportformerna en lägesbild, mål och en beskrivning av åtgärder. En central åtgärd för att minska utsläpp från järnvägstrafiken är elektrifiering av järnvägsspåren och elektrisk fordonsdrift.

Vid utvecklingen av laddningsinfrastrukturen ska utnyttjas EU-finansiering

Med åtgärderna i programutkastet strävar man efter att söka kostnadseffektiva lösningar som betjänar trafikens behov för att utveckla distributionsinfrastrukturen. Avsikten är bland annat att utnyttja finansieringsmöjligheter från EU till fullo för att utveckla distributionsinfrastrukturen.

Programutkastet har utarbetats utgående från det program för distributionsinfrastrukturen för vägtrafiken som kommunikationsministeriet publicerade i mars 2023, Transport- och kommunikationsverket Traficoms och Trafikledsverkets utredningar samt verkstadsarbetet i början av 2024 med intressentgrupperna. Vid beredningen har beaktats även samarbetet med uppdateringen av den riksomfattande trafiksystemplanen.

Vad händer nu?

Utlåtanden kan lämnas in fram till 8.9.2024. Alla organisationer och medborgare kan lämna in utlåtanden påwww.lausuntopalvelu.fi.
Efter remissen färdigställs programmet. Programmet ska lämnas in till Europeiska kommissionen senast 31.12.2024.

Mer information

Tuuli Ojala, trafikråd, tfn 050 563 8130, [email protected]
Eero Hokkanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 021, [email protected] (vattentrafik)
Niina Honkasalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 027, [email protected] (flygtrafik)