Hoppa till innehåll

Lagutkast om ändringar i distributionsskyldigheten på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2024 12.34 | Publicerad på svenska 5.6.2024 kl. 13.52
Pressmeddelande
Mannen tankar bensin på en bensinstation i sin bils tank

Arbets- och näringsministeriet begär utlåtanden om förslag till ändringar i lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport (lagen om distributionsskyldighet) samt i lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen. Det föreslås att den gällande lagen om minskning av växthusgasutsläppen under hela livscykeln från vissa drivmedel upphävs i samband med lagändringarna.


Det huvudsakliga syftet med propositionen är att lagstiftningen om distributionsskyldighet ska motsvara regeringsprogrammets föresatser. Samtidigt är syftet att genomföra de nationella bestämmelser som krävs enligt RED III-direktivet. Genom de nya bestämmelserna som baserar sig på direktivet säkerställs att de mål för förnybar energi i trafiken som anges i direktivet uppnås i Finland år 2030.

”Andelen förnybara bränslen kommer också i fortsättningen att öka för att utsläppen från trafiken ska kunna minskas. Vi utvecklar dessutom lagstiftningen om distributionsskyldighet ytterligare genom att införa en ny flexibilitetsmekanism. Genom mekanismen man kan utnyttja alternativa åtgärder för att minska utsläpp och införa en egen åtagandenivå för syntetiska bränslen som baserar sig på förnybar el och väte (RFNBO) för att påskynda investeringar”, säger miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.

I propositionen om ändring av distributionsskyldigheten föreslås det att höjningarna av nivåerna på distributionsskyldigheten 2025–2027 sänks jämfört med den nuvarande lagen så att de stiger måttfullt från nivån 2024 (13,5 procent). Distributionsskyldigheten är enligt regeringsprogrammet 16,5 procent nästa år, 19,5 procent år 2026 och 22,5 procent år 2027.

I fråga om syntetiska, förnybara drivmedel av icke-biologiskt ursprung införs en egen gradvis ökande skyldighet att uppfylla minimiandelen för åren 2028–2030. Skyldigheten att uppfylla minimiandelen i fråga om dessa RFNBO-drivmedel ska vara fyra procentenheter år 2030. RFNBO-minimiandelsskyldigheten anses främja nya investeringar i Finland. Dessutom fogas sådan förnybar el för transporter som levererats via laddningspunkter som är tillgängliga för allmänheten till metoderna för distributionsskyldigheten. 

Samtidigt föreslås det bestämmelser om en så kallad flexibilitetsmekanism inom ramen för vilken distributören kan fullgöra distributionsskyldigheten genom att finansiera andra alternativa utsläppsminskande åtgärder som genomförs i Finland i första hand inom ansvarsfördelningssektorn. Avsikten är att senare göra en utvidgning för att distributionsskyldigheten ska kunna fullgöras också genom åtgärder för att minska utsläppen inom markanvändningssektorn. I lagen som gäller distributionsskyldigheten föreslås också vissa ändringar av teknisk natur.

I lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen föreslås det att det görs de ändringar som den nya definitionen av förnybara drivmedel av icke-biologiskt ursprung förutsätter.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2025 och avses bli behandlad i samband med den. De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2025.

Utlåtanden om utkastet till regeringsproposition kan lämnas fram till den 26 juli 2024

Utkastet till regeringsproposition har beretts som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet i samarbete med miljöministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och finansministeriet.

Utlåtanden om utkastet till regeringsproposition kan lämnas via den begäran om utlåtande som finns på tjänsten Utlåtande.fi. Utlåtandena behöver inte sändas till ministerierna separat per e-post eller post. Den som lämnar utlåtande måste registrera sig och logga in i tjänsten. Alla utlåtanden är offentliga och publiceras på Utlåtande.fi. 

Om det inte är möjligt att använda tjänsten Utlåtande.fi, kan utlåtanden även sändas per e-post till adressen kirjaamo.tem(at)gov.fi. Ange ärendenumret VN/11908/2023 i utlåtandet.

Ministeriet ordnar den 11 juni ett diskussionsmöte om lagutkastet via TEAMS.

Arbets- och näringsministeriet ordnar tisdagen den 11 juni kl. 9.30–10.30 ett diskussionsmöte för dem som är intresserade av lagutkastet. Mötet äger rum via Teams. På diskussionsmötet presenterar ministeriets ansvariga tjänstemän lagutkastet och svarar på frågor. Du kan anmäla dig till mötet senast den 10 juni via detta formulär. Därefter får du en direktlänk till Teams-mötet före evenemanget.

Mer information: 
Nicoleta Kaitazis, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7067 och nicoleta.kaitazis(a)gov.fi
Harri Haavisto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7059 och harri.haavisto(a)gov.fi