Hoppa till innehåll

Remissbehandlingen av statsrådets proposition om genomförandet av EU:s rättsakt om digitala tjänster har avslutats

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 18.9.2023 15.45 | Publicerad på svenska 18.9.2023 kl. 16.00
Pressmeddelande
.
Barnen på soffan använder smarta enheter. (Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Kommunikationsverket begärde under perioden 16.6–18.8.2023 utlåtanden om statsrådets proposition med förslag till lag om tillsyn över förmedlingstjänster på nätet och till vissa andra lagar. Det kom in sammanlagt 36 utlåtanden.

Genom regeringspropositionen ska EU:s rättsakt om digitala tjänster genomföras nationellt. Författningen trädde i kraft den 16 november 2022 och tillämpningen av den har inletts stegvis. I Finland ska författningen i regel tillämpas från och med den 17 februari 2024.

I flera utlåtanden ansågs att propositionsutkastet har beretts väl, att det är motiverat och ett steg i rätt riktning. Remissinstanserna anser att propositionen visar att de val som gjorts på nationell nivå är väsentliga och motiverade.

Rättsakten om digitala tjänster förbättrar webbanvändarnas ställning

Syftet med EU:s rättsakt om digitala tjänster är att förbättra öppenheten och säkerheten kring internetbaserade förmedlingstjänster för användarna. Samtidigt harmoniseras lagstiftningen i EU och främjas tillhandahållandet av tjänster inom EU över medlemsstaternas gränser.

Syftet med rättsakten om digitala tjänster är att skydda användarna mot olagligt innehåll på nätet och att säkerställa användarnas grundläggande fri- och rättigheter. Genom rättsakten fastställs tydliga skyldigheter och ansvar för förmedlingstjänstleverantörerna. Rättsakten gäller bland annat tjänster inom sociala medier, marknadsplatser på nätet och sökmotorer på internet.

I och med rättsakten om digitala tjänster kommer det att krävas större transparens av webbplattformarna till exempel när det gäller innehållsrekommendation och innehållsmoderering på webbplattformarna. Webbplattformsanvändare ska i fortsättningen ha rätt att få information om de reklamer de ser.

Positivt budskap i utlåtandena

I regeringspropositionen föreslås det att Transport- och kommunikationsverket ska vara samordnande myndighet i fråga om digitala tjänster och den huvudsakliga tillsynsmyndigheten för förordningen. Övriga myndigheter som ska övervaka förordningen är konsumentombudsmannen och dataombudsmannen. I utlåtandena uttrycktes att det är ändamålsenligt att myndigheterna har det delade tillsynsansvar som finns i förslaget.

De behöriga myndigheterna föreskrivs enligt förslaget de befogenheter som behövs för tillsynen, såsom rätten att utföra inspektioner och få de uppgifter som behövs för tillsynen. I de flesta utlåtanden ansågs myndigheternas utredningsbefogenheter vara tillräckliga och avgränsade på ett ändamålsenligt sätt. I en del utlåtanden uttrycktes oro över överlappande tillsynsansvar i situationer där någon bryter mot flera skyldigheter samtidigt.

Det ska kunna påföras en påföljdsavgift för brott mot förordningen. Eftersom bestämmelsen i rättsakten om digitala tjänster är ny, uttrycktes i flera utlåtanden en önskan att resurserna i inledningsfasen av genomförandet riktas även till vägledning och rådgivning istället för endast påföljdsavgiften.

I propositionen föreslås bestämmelser om hur Transport- och kommunikationsverket ska besluta om påförande av påföljdsavgifter på över 100 000 euro. I fortsättningen ska beslutet fattas av ett kollegialt organ, det vill säga ett påföljdskollegium, inte av en enskild tjänsteman. I utlåtandena stöddes påföljdskollegiet i princip men det fanns olika uppfattningar om tillämpningsgränsen för beloppet i euro.

Vad händer härnäst?

En sammanställning av utlåtandena om utkastet till statsrådets proposition med förslag till lag om tillsyn över förmedlingstjänster på nätet och till vissa andra lagar finns att läsa i statsrådets projektportal. Beredningen av lagförslaget fortsätter som tjänsteuppdrag.

Mer information:

Rättsakten om digitala tjänster:
Kreetta Simola, kommunikationsråd, kreetta.simola(a)gov.fi, tfn 0295 342 609
Roosa Patrakka, överinspektör, roosa.patrakka(a)gov.fi, tfn 0295 342 192