Hoppa till innehåll

En bred majoritet stödde ordförandelandet Belgiens slutsatser om jordbrukets framtid 

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.6.2024 20.53 | Publicerad på svenska 25.6.2024 kl. 14.15
Pressmeddelande
EU-kommissionär Virginijus Sinkevičius med ansvar för miljö-, havs- och fiskefrågor och jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Jordbruks- och fiskerådet sammanträdde i Luxemburg den 24 juni 2024. Under Belgiens EU-ordförandeskap har 26 medlemsstater understött slutsatser om det europeiska jordbrukets framtid. Ministrarna diskuterade också läget i fråga om behandlingen av olika lagförslag. Finlands representant vid mötet var jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Jordbruksministrarna diskuterade de slutsatser om jordbrukets framtid som utarbetats av EU-ordförandelandet Belgien. Slutsatserna stöddes av 26 medlemsstater. 

”Det är viktigt att nästa kommissions arbetsprogram har en klar utsikt för jordbrukets framtid. I ordförandens slutsatser betonas starkt bland annat jordbrukets strategiska betydelse, en stabil och förutsägbar verksamhetsmiljö för jordbrukarna, landsbygdsutvecklingens betydelse, bevarandet av produktionen i mindre gynnade områden, bioekonomin och möjligheterna för unga jordbrukare att etablera sig i branschen”, konstaterade Essayah.

Jordbruks- och fiskerådet antog en allmän riktlinje om kommissionens förslag till reform av den ständiga kommittén för skogsbruk. Kommitténs syfte är att ge kommissionen råd i frågor som gäller skogar och skogsbruk. Den ständiga kommittén för skogsbruk ska ha en central och övergripande roll i behandlingen av skogsfrågor inom Europeiska unionen. 

Kommissionen lade också fram ett meddelande om hållbart fiske i Europeiska unionen. Genom sina förslag om fiskemöjligheter för 2025 strävar kommissionen efter att ytterligare främja fiskbeståndens återhämtning, stabilisera de bestånd som redan är på en hållbar nivå och förbättra fiskarnas förmåga att klara sig.

Jordbruks- och fiskerådet fick en lägesrapport om behandlingen av lagförslagen under det belgiska ordförandeskapet. De lagförslag som behandlades var bland annat förordningen om skydd av djur under transport och förordningen om en ram för övervakning av skogarna.

Förslaget till förordning om transport av djur gäller bland annat beaktande av unga djur och andra djur som är känsliga med tanke på transporterna, ett enhetligt genomförande av reglerna i EU samt utnyttjande av digitalisering och effektivare övervakning. Under det belgiska ordförandeskapet har behandlingen av förslaget inte ännu framskridit bland annat i fråga om de maximitider som fastställts för slakttransporter eller kraven på transporttemperatur, som är viktiga frågor för Finland.

I rådet hörde jordbruksministrarna också en lägesrapport om förordningen om en ram för skogsövervakning. Essayah kommenterar förslaget till förordning enligt följande: 

”Det primära målet bör emellertid vara att statistisk information på medlemsstatsnivå utnyttjas i större utsträckning istället för det föreslagna kartsystemet. Man måste emellertid vara noga med att förordningen inte medför oskäliga kostnader eller administrativa bördor. Behörigheten får inte delegeras, eftersom den de facto påverkar medlemsstaternas beslutanderätt i fråga om skogspolitiken och har konsekvenser som är svåra att förutse”. 

Mer information:
Iina Mattila, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 473 6221 
Kari Valonen, specialsakkunnig, tfn +32 473 525 630