Hoppa till innehåll

Över tre miljoner euro från programmet för hållbar tillväxt för att utveckla kulturen och de kreativa branscherna

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2024 9.17
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Sari Multala har beviljat aktörer inom kulturen och de kreativa branscherna 3,3 miljoner euro i statsunderstöd. Strukturstöden är en del av programmet för hållbar tillväxt och de är avsedda för att utveckla innovativa tjänster, produktionsmodeller och verksamhetsformer inom sektorn.

De understöd som nu det nu fattats beslut om är en del av ett stödpaket på närmare 30 miljoner euro som är avsett för förnyelse inom kulturbranschen och de kreativa branscherna. Understöden har beviljats tre gånger tidigare. Målet är att hjälpa aktörerna inom branschen att ta fram nya tjänster, produktionsmodeller och verksamhetsformer.

Strukturstödet för förnyelse inom kulturbranschen och de kreativa branscherna finansieras med medel från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility, RRF).

- Strukturstödet har skapat möjligheter för aktörer inom kulturen och de kreativa branscherna att förnya sig och främja digitaliseringen. Vårt mål är att projekten ska ge resultat som har en allmänt positiv effekt på sektorn, säger minister Sari Multala

Under denna utlysning beviljades stöd till sexton projekt som i synnerhet berör kulturarvet och kulturturismen, den audiovisuella branschen och filmbranschen samt scenkonst, musik, litteratur och upphovsrätt. Det kom in 149 ansökningar inom utsatt tid.

I linje med Finlands program för hållbar tillväxt är målet med strukturstödet att öka antalet arbetsplatser inom kulturbranschen och de kreativa branscherna och bidra till att branschernas andel av BNP ökar. Projekten främjar målen i färdplanen för en kreativ ekonomi.

Under den första utlysningen av strukturstöd till kulturen och de kreativa branscherna (2021) beviljades sammanlagt fyra miljoner euro i understöd. Under den andra utlysningen (2022) beviljades 13,72 miljoner euro och under den tredje utlysningen (2023) 8,38 miljoner euro. 

Strukturstöd för förnyelse av kulturbranschen och kreativa branscher: Utlysning och beviljade understöd

Mer information:
Elina Mäkelä, sakkunnig, tfn 029 5330 329
Sanna Käyhkö, sakkunnig, tfn 029 5330 111

Finlands program för hållbar tillväxt: Planen för återhämtning och resiliens 

Programmet för hållbar tillväxt finansieras med medel från EU:s tillfälliga återhämtningsinstrument (Next Generation EU). Återhämtningsinstrumentet indelas i sju program av vilka faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) är det största. 

För att få finansiering ska medlemsstaterna lägga fram en plan för återhämtning och resiliens (RRP), som i Finland ingår i programmet för hållbar tillväxt. Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. Programmet är uppdelat i fyra pelare, och strukturstödet för förnyelse inom kulturen och de kreativa branscherna ingår i pelare tre: Sysselsättningsgraden och kunskapsnivån höjs för att påskynda hållbar tillväxt.