Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Utredningsperson ska garantera nivån på den svenskspråkiga undervisningen

Undervisnings- och kulturministeriet 6.11.2019 16.04
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt filosofie magister Gun Oker-Blom för att utreda den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och utbildningen. Oker-Blom inleder sitt nya uppdrag 1.1.2020. Utredningspersonen överlämnar sin rapport om utredningsarbetet till undervisnings- och kulturministeriet 31.12.2020.

Oker-Blom har till uppgift att utreda särdragen, utmaningarna och utvecklingsbehoven i fråga om den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och utbildningen samt att utarbeta ett åtgärdsprogram utifrån de utvecklingsbehov som framkommer i utredningen.

Utredningsarbetet görs eftersom det inte tidigare har skapats någon helhetsbild av den svenskspråkiga utbildningen.

Under utredningsarbetet går man igenom bland annat antalet skolor och läroanstalter, tillgången på kompetenta lärare, utbildningens ekonomiska och administrativa lösningar, ansökan till svenskspråkig utbildning, antagning och inträde, valmöjligheterna i fråga om gymnasiets läroämnen och examina inom yrkesutbildningen, utbudet av vuxenutbildning, utbudet av utbildning som leder till examen vid universitet och yrkeshögskolor samt den svenskspråkiga forskningen. I synnerhet begrundas forskningen som gäller utbildning och det svenska språket.

Undervisnings- och kulturministeriet stöder utredningsarbetet

Undervisnings- och kulturministeriet tillsätter en separat styrgrupp till stöd för utredningspersonen. Styrgruppen ordnar separata diskussionsmöten tillsammans med utredningspersonen.

Vid diskussionsmötena behandlas bland annat aktörer som på riksnivå och regional nivå är centrala med tanke på den svenskspråkiga småbarnspedagogiken, utbildningen och forskningen samt intressentgrupper som är centrala med tanke på samhället, arbets- och näringslivet och forskningen samt kulturen.

Vid hörandet fästs också särskild uppmärksamhet vid tillgången till och mångsidigheten i den svenskspråkiga utbildningen samt vid de svenskspråkiga arbetskraftsbehoven.

I utredningsarbetet granskas dessutom tillgången till och mångsidigheten i fråga om svenskspråkiga läromedel.

Mer information:

Kanslichef Anita Lehikoinen, tel. 02953 30182

Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Li Andersson Unga Utbildning Yrkesutbildning
Tillbaka till toppen