Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Statsrådet fattade ett principbeslut om statens deltagande i finansieringen av Uleåborgs kulturhuvudstadsprojekt

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2022 13.53
Pressmeddelande
Foto: Harri Tarvainen / Uleåborgs stads mediabank

Statsrådet fattade vid sitt allmänna sammanträde den 27 januari 2022 ett principbeslut om statens deltagande i finansieringen av Uleåborg stads kulturhuvudstadsprojekt 2026. Den statliga finansieringen av projektet är högst 20 miljoner euro 2020–2026. Beslut om finansieringen fattas inom utgiftsramen för statsfinanserna i statsbudgeten och planen för de offentliga finanserna genom att samordna dem med andra utgiftsbehov inom den offentliga ekonomin.

En förutsättning för den statliga finansieringen är att Uleåborgs stads medfinansiering av projektet är minst lika stor som den statliga finansieringen. En ytterligare förutsättning är att i projektet också deltar ett stort antal regionala och lokala aktörer som har egna resurser. I enlighet med Uleåborg2026-programmet ska det statliga stödet gagna alla de 33 kommuner som deltar i projektet.

Bakgrund till Uleåborgs kulturhuvudstadsprojekt

Den 13 oktober 2021 utsåg undervisnings- och kulturministeriet Uleåborg stad till europeisk kulturhuvudstad 2026 utifrån den europeiska juryns rekommendation av den 2 juni 2021. 

Uleåborg stads kulturhuvudstadsprojekt (Uleåborg2026) har omfattande kulturella och ekonomiska konsekvenser. Uleåborg stad genomför projektet tillsammans med 32 kommuner i Norra Finland.

Uleåborg och partnerskapskommunerna ska skapa koncentrationer inom kreativ ekonomi, göra kulturarvet synligare och förbättra användningen av det och starta ett flertal projekt som kopplar ihop konst och kultur med hållbar utveckling, turism, teknik och vetenskap. Projektet ger resultat som man kan använda för att utveckla regionerna och städerna på ett kulturellt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

De ekonomiska konsekvenserna av projektet Uleåborg2026 uppskattas vara en tillväxt på 20 procent inom såväl den kreativa ekonomin som turismen. Antalet arbetstillfällen inom de kreativa branscherna förväntas öka med 30 procent fram till 2027. 

För arbetet med att bereda och genomföra projektet Uleåborg2026 svarar Uleåborgs kulturstiftelse.

Mer information: överdirektör Riitta Kaivosoja, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 129

Statsrådets principbeslut på finska 
 

 
Tillbaka till toppen