Hoppa till innehåll

Utnämningen av direktören för Nationella audiovisuella institutet tas upp till ny behandling

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 10.6.2024 15.03 | Publicerad på svenska 10.6.2024 kl. 16.24
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet behandlar utnämningen av direktören för Nationella audiovisuella institutet på nytt på basis av ett avgörande från Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvär angående utnämningen från 2022 anfördes hos förvaltningsdomstolen som upphävde ministeriets beslut om utnämning. Utnämningen av direktören behandlas på nytt vid ministeriet när beslutet har vunnit laga kraft.

Hösten 2022 utnämnde undervisnings- och kulturministeriet en direktör för Nationella audiovisuella institutet. Till direktör valdes filosofie doktor Riitta Vanhatalo för en period på fem år. 

Tre besvär över utnämningen anfördes hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Förvaltningsdomstolen meddelade sitt avgörande i ärendet den 10 juni 2024 och upphävde beslutet om utnämning. 

Undervisnings- och kulturministeriet iakttar och handlar i enlighet med beslutet när det vunnit laga kraft.  Ändring i förvaltningsdomstolens beslut kan ännu sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 

Nationella audiovisuella institutet är en myndighet som lyder under undervisnings- och kulturministeriet. Till dess uppgifter hör att bevara filmer, televisions- och radioprogram och bedriva forskning i anslutning till dessa samt utöva tillsyn över tillhandahållandet av bildprogram och främja mediefostran.

Mer information: Riitta Kaivosoja, överdirektör, tfn 0295 330 129