Hoppa till innehåll

På remiss: Ändringar i strafflagen för att effektivisera iakttagandet av sanktioner

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2024 15.18
Pressmeddelande

Europeiska unionen antog i våras nya bestämmelser som definierar överträdelser av EU:s sanktioner och de straff som föreskrivs om dem. Betänkandet av den arbetsgrupp som berett det nationella genomförandet av det så kallade sanktionsstraffdirektivet är nu på remiss.

Syftet med direktivet är att se till att överträdelser av Europeiska unionens sanktioner är straffbara i alla medlemsstater och att straffbestämmelserna uppfyller en gemensam miniminivå. En arbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet har bedömt vilka ändringar i lagstiftningen som krävs för det nationella genomförandet av sanktionsstraffdirektivet, och utifrån detta berett de behövliga lagstiftningsändringarna. Syftet med de ändringar som nu föreslås i strafflagstiftningen är att effektivisera iakttagandet av sanktioner.

Det föreslås att till strafflagen fogas nya bestämmelser om sanktionsförseelse och om sanktionsbrott, grovt sanktionsbrott och sanktionsbrott av oaktsamhet. På brotten tillämpas straffansvar för juridiska personer. I enlighet med skyldigheterna enligt direktivet ska samfundsbotens maximibelopp i fråga om dessa brott vara fem procent av den juridiska personens omsättning, dock minst 850 000 euro och högst 40 miljoner euro. Den så kallade visselblåsarlagen ska tillämpas på skyddet av personer som rapporterar om överträdelser av sanktioner.

Medlemsstaterna åläggs att genomföra direktivet inom en kortare tidsfrist än vanligt, senast den 20 maj 2025. Därför inledde den arbetsgrupp som berett det nationella genomförandet sitt arbete redan innan direktivet antogs.

Utlåtanden om betänkandet kan lämnas i tjänsten utlåtande.fi fram till den 29.7.2024.

Mer information:
Sami Kiriakos, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 054, [email protected]
Sonja Sjöman, specialsakkunnig, tfn 0295 150 237, [email protected]
Jussi Matikkala, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 486, [email protected]

Genomförande av sanktionsstraffdirektivet, arbetsgruppsbetänkande