Hoppa till innehåll

EU:s inrikesministrar diskuterar reformen av migrations- och asylpolitiken under informellt möte

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2020 12.16
Pressmeddelande 119/2020
Maria Ohisalo.

Den 8 oktober deltar inrikesminister Maria Ohisalo i ett informellt möte för EU:s inrikesministrar över video. Diskussionerna handlar särskilt om reformen av EU:s migrations- och asylpolitik. Ministrarna diskuterar nu för första gången reformen och hur behandlingen framskrider. Det fattas inga beslut vid det informella mötet.

Den 23 september antog kommissionen ett omfattande meddelande om reformen av migrations- och asylpolitiken. Meddelandet ger riktlinjer för den innevarande lagstiftningsperioden. Som bilaga till meddelandet lämnades också lagstiftningsförslag.

– EU har på grund av sitt breda spektrum av metoder och sin starka internationella ställning bättre förutsättningar än en enskild medlemsstat när det gäller att söka lösningar som rör migration. Också den fria rörligheten inom Schengenområdet förenar medlemsstaterna. Därför är det nödvändigt att bygga upp en gemensam migrations- och asylpolitik i EU, säger minister Maria Ohisalo.

– Finland har förbundit sig till gemensamma europeiska lösningar för att utveckla migrations- och asylpolitiken och är berett att föra öppna, flexibla och kompromissorienterade diskussioner utifrån kommissionens förslag. Både i den nationella verksamheten och i EU:s verksamhet måste naturligtvis de folkrättsliga förpliktelserna och de grundläggande och mänskliga rättigheterna respekteras.

Inom asylpolitiken söks gemensamma hållbara lösningar

Reformen syftar framför allt till att lösa de problem i det gemensamma asylsystemet som medlemsstaterna har delade åsikter om. Utvecklingen av asylpolitiken fortsätter dock till stor del utifrån den allmänna riktlinje som redan överenskommits under de senaste årens förhandlingar.

– De svåraste frågorna på EU-nivå gäller ansvarsfördelningen och solidariteten mellan medlemsländerna. Finland anser att ansvarsfördelningen måste vara rättvis och hållbar så att alla medlemsstater i normala situationer kan fullgöra sina lagenliga skyldigheter. Med tanke på migrationstrycket och olika undantagssituationer måste det dessutom skapas fungerande mekanismer, konstaterar minister Ohisalo.

Utöver reformen av asylsystemet omfattar kommissionens meddelande bland annat återvändandepolitiken, samarbetet med länder utanför EU och utvecklingen av lagliga invandringsvägar. I meddelandet behandlas också stärkandet av gränssäkerheten och bekämpningen av människosmuggling.

I juni drog regeringen upp riktlinjer för Finlands allmänna inställning till reformen av asylsystemet. För att närmare kunna utarbeta Finlands ståndpunkter kommer regeringen att föra diskussioner och under de närmaste veckorna lämna skrivelser till riksdagen i fråga om varje förslag.

Andra teman vid mötet är migrationssamarbetet och det europeiska polispartnerskapet

Vid mötet presenterar dessutom ordförandelandet Tyskland och kommissionen migrationssamarbetet med länderna i Nordafrika och på västra Balkan. Samarbetet omfattar exempelvis förebyggande av människosmuggling och utveckling av gränssäkerheten.

Ministrarna fortsätter också diskussionen om det europeiska polispartnerskapet, som i synnerhet är förknippat med säkerställande av ett fungerande informationsutbyte.

Ytterligare information:

Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 040 720 2216, [email protected]
Sameli Sivonen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 406 6855,[email protected]