Hoppa till innehåll

Finland kan ta emot personer som flytt från Ukraina också som överföringar från andra länder

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2022 13.50
Pressmeddelande

Som en del av EU bär Finland sitt ansvar för migrationseffekterna av situationen i Ukraina och särskilt för skyddet av dem som flyr kriget. Som en del av EU:s gemensamma åtgärder har Finland beredskap att ta emot personer som omfattas av tillfälligt skydd också som överföringar från andra länder. Statsrådet framförde sin ståndpunkt om överföringarna i sin skrivelse till riksdagen den 12 maj.

Ukrainas ambassad i Finland har bett Finland ta emot barn och personer med funktionsnedsättning från Ukraina. Finland har svarat på Ukrainas begäran att Finland i det första skedet har beredskap att ta emot 20 personer med rörelsehinder och deras närstående familjemedlemmar samt 30 minderåriga utan vårdnadshavare. Diskussionerna och de praktiska arrangemangen för överföringen fortsätter mellan inrikesministeriet, Ukrainas ambassad och Migrationsverket.

Finland har fört bilaterala diskussioner om behovet av överföringar också med Estland. Det primära för närvarande är att underlätta för människorna att förflytta sig på egen hand, men även överföringar kan behövas i ett senare skede.

Många som flytt från Ukraina vill stanna kvar nära sitt hemland

Direktivet om tillfälligt skydd förutsätter att medlemsstaterna vid behov under hela den tid skyddet gäller samarbetar för att överföra personer som beviljats skydd från en medlemsstat till en annan. Överföringar kan dock göras endast om personerna själva ger sitt samtycke till det. Hittills har många som flytt från Ukraina velat stanna kvar nära den ukrainska gränsen.

Moldavien har utsatts för särskilt tryck. Landets mottagningskapacitet redan har överskridits och landet har bett EU:s medlemsstater om bilateralt stöd. Tills vidare har dock endast cirka 1 300 personer överförts från Moldavien till andra länder, trots att 16 europeiska länder har förbundit sig att överföra sammanlagt cirka 20 000 personer. Finland har uttryckt sin principiella beredskap för överföringar även från Moldavien, men tills vidare har inga konkreta arrangemang vidtagits eftersom genomförandet av överföringarna sker långsamt i Moldavien.

Om krisen drar ut på tiden kan betydelsen av överföringarna öka

Tills vidare har överföringarna endast i liten grad påverkat läget i de länder som tagit emot ett stort antal människor som flytt från Ukraina. Det väsentliga är att de som flytt från Ukraina själva så smidigt som möjligt kan söka sig till den stat inom EU de önskar. Det är viktigt att de får korrekt information om läget i medlemsstaterna, om möjligheten till tillfälligt skydd och om tillgängliga trafikförbindelser. Flera kollektivtrafikbolag erbjuder gratis eller rabatterade resebiljetter åt personer som flytt från Ukraina.

Om krisen drar ut på tiden kan betydelsen av överföringarna öka när människors möjligheter att röra sig på egen hand minskar och mottagningskapaciteten i vissa länder överskrids. Redan nu kan överföringarna vara av stor betydelse för vissa sårbara grupper, till exempel personer med funktionsnedsättning eller minderåriga, som har begränsade möjligheter att röra sig självständigt. Dessutom hjälper de samordnade överföringarna myndigheterna att förutse behovet av mottagningstjänster och att omedelbart hänvisa de nyanlända till det tillfälliga skyddet.

Direktivet om tillfälligt skydd är en enhetlig europeisk lösning

Statsrådets skrivelse till riksdagen är samtidigt en utredning om aktiveringen av direktivet om tillfälligt skydd i mars 2022. Direktivet erbjuder en enhetlig europeisk lösning som garanterar människor som flyr från Ukraina direkt skydd och en enhetlig ställning i medlemsländerna. Finland har förbundit sig att erbjuda tillfälligt skydd för personer som omfattas av rådets genomförandebeslut och statsrådets kompletterande beslut. 

Statsrådets beslut gäller till och med den 4 mars 2023. Vid behov kan man i EU förlänga giltighetstiden för beslutet om skyddet sex månader åt gången, till sammanlagt högst tre år. Om läget förändras och EU bedömer att det är möjligt för människor att säkert och permanent återvända till Ukraina, kan skyddet avslutas på kortare tid genom beslut av rådet.

Ytterligare information:

Iikka Saunamäki, specialsakkunnig, tfn 0295 488 267, [email protected] (överföringar till Finland)
Kukka Krüger, ledande sakkunnig,  tfn 0295 488 270, [email protected] (direktivet om tillfälligt skydd)