Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Förtydligande ändringar föreslås i medborgarskapslagen

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2022 13.52
Pressmeddelande

Regeringen lämnade den 28 april 2022 en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen. Syftet med de föreslagna ändringarna är att uppdatera och förtydliga lagen.

Bestämmelserna ska ändras så att de ska vara tydligare både för föremålet för bestämmelserna och för den som tillämpar dem. Ändringarna inverkar inte på de förutsättningar under vilka finskt medborgarskap kan förvärvas eller förloras. 

Bakom regeringspropositionen ligger en förstudie från 2020 och de remissvar som kom in om förstudien. Det är nödvändigt att tidvis granska hur lagstiftningen fungerar och hur den förhåller sig till utvecklingen av den allmänna lagstiftningen och rättspraxis. På så sätt säkerställs att regleringen är aktuell och av god kvalitet samt förebyggs tolkningsproblem.

Definitionerna i lagen och erhållandet av medborgarskap för barn uppdateras 

Medborgarskapslagens definitioner av barn och statslösa uppdateras så att de motsvarar definitionerna i internationella avtal som är bindande för Finland. En person under 18 år ska alltid betraktas som ett barn, och ingående av äktenskap som minderårig inverkar inte på det. Statslösa ska inte längre delas in i ofrivilligt statslösa och frivilligt statslösa.

Förvärv av medborgarskap för barn ska ses över så att ett barn vid födelsen alltid får finskt medborgarskap av sin finska förälder direkt med stöd av lag. Också barn som adopteras av finska medborgare ska alltid förvärva medborgarskap direkt med stöd av lag. För närvarande kräver förvärv av medborgarskap för barn i vissa situationer en anmälan till Migrationsverket. Ändringen klargör situationen och bidrar också till att göra arbetet vid Migrationsverket smidigare.

Preciseringar som gäller boendetiden och bevisen på språkkunskaper

Utgångspunkten för förvärv av medborgarskap är att sökanden är bosatt i Finland. Beräkningen av den boendetid som krävs ska förtydligas bland annat genom enklare bestämmelser om de utlandsresor som tillåts under boendetiden. Allt som allt kan man vistas utomlands lika mycket som för närvarande. Det blir dock lättare för den som ansöker om medborgarskap att själv bedöma när boendetidsvillkoret uppfylls. Det allmänna boendetidsvillkoret är fortsättningsvis fem år.

Bestämmelserna om bevis på språkkunskaper preciseras bland annat så att även yrkesexamina som avlagts på Åland beaktas. Även auktoriserade translatorer i finska eller svenska samt registrerade rättstolkar anses ha behövliga språkkunskaper.

Dessutom ska i lagen göras ändringar av mer teknisk natur som beror bland annat på ändringar i den allmänna lagstiftningen.

Avsikten är att ändringarna ska träda i kraft vid ingången av 2023.

Ytterligare information:

Tiina Sinkkanen, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 626, [email protected]
Hanna Pihkanen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 256, [email protected]

 
Tillbaka till toppen