Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Polisens avgifter ändras 2021

Inrikesministeriet
18.12.2020 11.22
Pressmeddelande 159/2020

Inrikesministeriet har utfärdat en förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer. Priset på bland annat pass och identitetskort stiger. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2021.

Den coronapandemi som började 2020 och restriktionerna i anknytning till den har minskat antalet tillstånd som polisen beviljar och inkomsterna från dem. Antalet beviljade pass har minskat mest. På grund av detta och de ökade kostnaderna för tryckning stiger priset på pass nästa år. År 2020 sänktes priserna på pass och identitetskort.

Om ansökan om pass anhängiggörs traditionellt genom ett besök på polisstationen, stiger avgiften från 51 euro till 58 euro. Prisskillnaden jämfört med pass som söks elektroniskt förblir densamma, vilket betyder att priset på pass som söks elektroniskt i fortsättningen är 52 euro. Enligt lagen ska den avgiftsbelagda tillståndsverksamheten motsvara kostnaderna för verksamheten.

Priserna på pass som utfärdas för frontveteraner som deltagit i Finlands krig och personer som deltagit i minröjning förblir oförändrade.

På grund av de ökade kostnaderna för tryckning höjs avgifterna för identitetskort med en euro, bortsett från ett undantag. Om ansökan om identitetskort anhängiggörs traditionellt genom ett besök på polisstationen, stiger avgiften från 54 euro till 55 euro. Priset på identitetskort som söks elektroniskt höjs från 48 euro till 49 euro. Om ett identitetskort skaffas på samma gång som ett pass, är priset på identitetskortet 8 euro lägre.

Ny avgift för näringstillstånd i vapenbranschen

Till Polisstyrelsens tillståndsavgifter läggs en ny handlingsavgift för ändringsanmälan från näringsidkare i vapenbranschen. Handläggningsavgiften är 70 euro, och den motsvarar handläggningsavgiften för anmälan om ändring av näringstillstånd för säkerhetsbranschen. 

Avgiften är en följd av ändringen av skjutvapenlagen. Den ändring av vapenlagen som trädde i kraft 2019 medförde fler anmälningsskyldigheter för innehavare av näringstillstånd. Handläggningsavgiften motsvarar handläggningsavgiften för anmälan om ändring av näringstillstånd för säkerhetsbranschen.

Enligt lagen ska innehavare av näringstillstånd i vapenbranschen göra en ändringsanmälan till Polisstyrelsen om

  1. ändringar av dess namn, firma, eller bolagsform, grundande och indragning av ett verksamhetsställe, ändringar i ett förvaringsutrymmes förhållanden eller placering, ibruktagande av ett nytt förvaringsutrymme och tagande ur bruk av ett förvaringsutrymme samt ändring av adressen till ett verksamhetsställe,
  2. byte av personer som ingår i dess förvaltningsorgan och dess verkställande direktör samt bolagsmännen i ett öppet bolag och de ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag,
  3. avslutande eller avbrytande för längre tid än en månad av dess verksamhet,
  4. fortsättande av verksamheten efter ett i 3 punkten avsett avbrott. 

Handläggningsavgiften ska inte gälla anmälan enligt 3 punkten om avslutande eller avbrytande av verksamheten.

Avgiftsfriheten för den handräckning som ges till barnskyddet och socialjouren utreds

Det utreds som bäst tillsammans med olika aktörer om polisens handräckning till barnskyddsmyndigheterna och socialjouren kan göras avgiftsfri. Under beredningen har det konstaterats att det i detta sammanhang finns juridiska, vittsyftande och principiella frågor som på ett mer allmänt plan gäller myndighetsverksamheten. 

Det är inte fråga om handräckning om myndigheterna samarbetar sinsemellan, till exempel när det gäller multiprofessionellt samarbete eller när polisen sköter sina lagstadgade uppgifter, såsom att förhindra brott.

Ytterligare information
Heidi Kankainen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 335, [email protected] 

Tillbaka till toppen