Hoppa till innehåll

Rätten till semester för civilpersoner som deltar i krishantering ändras

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 10.6.2024 14.31
Pressmeddelande
Foto: EUCAP Somalia

Rätten till semester för personer som deltar i civil krishantering begränsas. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om civilpersoners deltagande i krishantering och statstjänstemannalagen sändes på remiss den 7 juni.

Enligt propositionen begränsas i lagen om civilpersoners deltagande i krishantering rätten att intjäna semester för statens tjänstemän och arbetstagare för den tid de är tjänstlediga eller befriade från arbetet på grund av ett anställningsförhållande i anslutning till civil krishantering. För närvarande finns bestämmelser om rätten i statens tjänste- och arbetskollektivavtal om semestrar.

Till lagen ska även fogas bestämmelser om Krishanteringscentrets rätt att under vissa förutsättningar av en person som deltar i utbildning som centret ordnar ta ut en avgift som är lägre än självkostnadsvärdet enligt lagen om grunderna för avgifter till staten.

Dessutom föreslås det i propositionen att ett behörighetsvillkor för tjänsten som direktör för Krishanteringscentret ska vara finskt medborgarskap. En finsk medborgares eventuella övriga medborgarskap utgör inget hinder för utnämning till tjänsten.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2025 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2025. De ändringar i lagen om ändring av lagen om civilpersoners deltagande i krishantering som gäller rätten till semester träder dock i kraft först den 1 mars 2025.

Remissrundan tar slut 2.8.2024.

Ytterligare information:
Tapio Puurunen, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 254, [email protected]