Hoppa till innehåll

Regeringen satsar på den inre säkerheten, invandringen stramas åt

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 28.8.2023 12.22
Pressmeddelande

För inrikesministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt cirka 2,5 miljarder euro i ministeriets budgetförslag för 2024.

Antalet anställda i polisuppgifter höjs till 8 000

För polisväsendet föreslås sammanlagt cirka 1,029 miljarder euro. Av det tillägg på 75 miljoner euro som föreslås för polisen föranleds 32 miljoner euro av det tillägg för att upprätthålla polisens verksamhet som ingick i vårens tekniska rambeslut. I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Orpo föreslås för polisen ett tillägg på 17,5 miljoner euro för att öka antalet anställda i polisuppgifter till 8 000 årsverken före utgången av valperioden. Polisens förmåga att rekrytera ett behövligt antal specialsakkunniga som stöder polisverksamheten, såsom cyber- och ekonomiexperter samt undersökningssekreterare, tryggas. Inträdeskraven för polisutbildning sänks dock inte och den svenskspråkiga polisutbildningen tryggas. 

I regeringsprogrammet konstateras det att förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön förutsätter att polisens operativa verksamhet stärks. I anslutning till detta föreslås det att den nationella och internationella aktionsberedskapen hos polisens riksomfattande beredskapsenhet (Karhu) ska utvecklas. 

Ett av målen i regeringsprogrammet är att trygga Skyddspolisens funktionsförmåga och tillräckliga finansiering. I enlighet med detta föreslås det att Skyddspolisen får tillägg för tryggande av funktionsförmågan, för lokaler och för de kostnader som föranleds av Natomedlemskapet och samarbetsskyldigheter.

Gränsbevakningsväsendets tillräckliga resurser säkerställs

För Gränsbevakningsväsendet föreslås sammanlagt 518 miljoner euro i budgetförslaget för 2024. Rysslands anfallskrig i Ukraina har återspeglat sig kraftigt i Finlands säkerhetspolitiska omgivning. Gränsbevakningsväsendet är en del av Finlands försvarssystem och den europeiska gräns- och kustbevakningen. I regeringsprogrammet konstateras det att Finlands gränssäkerhet och Gränsbevakningsväsendets tillräckliga resurser, materiel och teknologi säkerställs. 

I enlighet med regeringsprogrammet föreslås det att Gränsbevakningsväsendet får ett tillägg för de ökade IKT-kostnaderna för den operativa verksamheten, höjningen av nivån på grundhyran, de kostnader som föranleds av Natomedlemskapet och för underhåll av hindret vid östgränsen. Dessutom föreslås Gränsbevakningsväsendet få ett tillägg för underhåll av tung fartygs- och luftfartygsmateriel och materiel för bekämpning av olje- och kemikalieolyckor. 

Räddningsutbildningen utvecklas och nödcentralsverksamhetens resurser säkerställs

För räddningsväsendets, Räddningsinstitutets och Nödcentralsverkets omkostnader föreslås sammanlagt 121 miljoner euro. I regeringsprogrammet konstateras det att det säkerställs att räddningsväsendets tjänster håller hög kvalitet i hela landet. Det konstateras också att regeringen utreder och vidtar de åtgärder som behövs för att avhjälpa bristen på räddningspersonal, att man ser till att räddningsbranschen har en tillräcklig dragningskraft och hållkraft, att antalet utbildningsplatser för räddningspersonal ökas och att räddningsutbildningen utvecklas.

Nödcentralsverkets resurser säkerställs och verksamhet utvecklas. Möjligheterna att upprätthålla och utveckla datasystemet Erica tryggas. Befolkningsskyddet stärks bland annat genom att regleringen om beredskap i fråga om befolkningsskyddet ses över och organiseringen av befolkningsskyddsarbetet utvecklas. För att dessa mål ska kunna uppnås föreslås det i enlighet med regeringsprogrammet flera tillägg för räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten.

Behandlingen av tillstånd som hänför sig till invandring effektiviseras 

För migrationsförvaltningen föreslås 511 miljoner euro. För mottagande av flyktingar och asylsökande samt för stöd till mottagningsverksamhetens kunder föreslås 408 miljoner euro. De ökade kostnaderna för mottagningsverksamheten beror på att antalet ukrainare som flytt kriget är större än väntat inom mottagningsverksamheten 2024.

I enlighet med regeringsprogrammet föreslås Migrationsverket få 101 miljoner euro. För Migrationsverket föreslås ett tillägg på 21 miljoner euro för att förkorta behandlingstiderna genom ökad automatisering, ett tillägg på 3 miljoner euro för att ändra det internationella skyddet så att det till sin karaktär blir tillfälligt och för att förkorta längden på tillståndens giltighet, ett tillägg på 5,5 miljoner euro för att möjliggöra tagande i förvar och förlänga tiden för hållandet i förvar samt 6,8 miljoner euro för efterhandstillsynen av uppehållstillstånd på grund av arbete och för ökad användning av automatisering. För genomförande av paketet för frivillig återresa och avlägsnande ur landet föreslås ett tillägg på 2 miljoner euro. Flyktingkvoten sänks i enlighet med regeringsprogrammet till 500 personer.

Ytterligare information:
Kati Korpi, ekonomi- och planeringsdirektör, tfn 0295 488 513
Juha Martelius, minister Rantanens statssekreterare, tfn 0295 516 0866

Finansministeriet och inrikesministeriet för bilaterala förhandlingar om ministeriets budgetförslag i början av september. Regeringens budgetförhandlingar för 2024 hålls den 19–20 september. Budgetpropositionen behandlas vid finansutskottets extraordinära sammanträde och vid statsrådets allmänna sammanträde den 9 oktober, varefter den publiceras.