Hoppa till innehåll

Regeringens proposition genom vilken kringgående av inresebestämmelserna förhindras har lämnats till riksdagen

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2024 14.06
Pressmeddelande
Eduskuntatalo.

Regeringen föreslår lagändringar som effektivare än tidigare förhindrar kringgående av inresebestämmelserna. I fortsättningen ska det inte vara möjligt för dem som kommit till landet som asylsökande att övergå till att söka uppehållstillstånd på grund av arbete eller utbildning. Dessutom skärps verifieringen av identiteten. Regeringens proposition överlämnades till riksdagen den 18 april. Lagarna avses träda i kraft den 1 juli 2024.

Regeringen föreslår att bestämmelserna om kringgående av inresebestämmelserna ses över. De gällande bestämmelserna, som lämnar rum för tolkning, ersätts med nya närmare bestämmelser.

Alla de situationer där uppehållstillstånd ska vägras tas in i utlänningslagen. Det kan gälla till exempel lämnande av oriktiga upplysningar, olaglig vistelse i landet, olagligt arbete eller skenäktenskap.

- Syftet med ändringarna är att betona efterlevnaden av samhällets regler och hindra klandervärd verksamhet för att det ska vara svårare än tidigare att komma in i det finländska samhället med fel metoder, säger inrikesminister Mari Rantanen.

Asylsökande hindras från spårbyte

Asylsökande hindras från att byta spår till arbetskraftsinvandring. Den som söker internationellt skydd eller har fått avslag på sin ansökan kan inte ansöka om och få uppehållstillstånd på grund av arbete, näringsverksamhet eller studier.

Avsikten är att förhindra situationer där asyl söks i Finland endast i syfte att få komma in i landet för att arbeta eller studera. Översynen stöder regeringsprogrammets mål att effektivisera ett snabbt lämnande av landet i fråga om dem som fått avslag på sin ansökan.

Förbudet mot spårbyte gäller såväl under asylförfarandet som efter det att beslutet har fattats, om sökanden fortfarande vistas i landet. Under denna tid avvisas ansökan om uppehållstillstånd utan prövning.

Sökandens skyldighet att styrka identiteten skärps

Regeringen föreslår att bestämmelserna om identifiering av personer och verifiering av identiteten förtydligas.

Till lagstiftningen fogas en uttrycklig bestämmelse om att identiteten hos den som ansöker om uppehållstillstånd med vissa undantag ska verifieras med ett nationellt resedokument. Genom propositionen ska både myndighetens skyldighet och skyldigheten hos den som söker uppehållstillstånd att verifiera identiteten skärpas.

Biometriska uppgifter ska kunna lämnas ut till Schengens informationssystem

Genom propositionen görs det möjligt att biometriska uppgifter läggs till i de registreringar om återsändande och registreringar om nekad inresa och vistelse i landet som förs in i Schengens informationssystem. Detta förbättrar myndigheternas förmåga att verifiera identiteten av den person som är föremål för registreringen eller att identifiera personen. Med hjälp av registreringarna kan myndigheterna kontrollera att skyldigheten att återvända har fullgjorts, stödja verkställandet av besluten om återvändande och förhindra att en person som meddelats inreseförbud återvänder till Schengenområdet. 

Ytterligare information:
Jorma Kantola, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 215, [email protected] (kringgående av inresebestämmelserna, spårbyte)
Tuuli Tuunanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 658, [email protected] (verifiering av identitet)
Anu Polojärvi, specialsakkunnig, tfn 0295 488 237, [email protected] (biometriska uppgifter) 

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram