Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp utredde förutsättningarna för en mer omfattande utbyggnad av vindkraft i östra Finland

arbets- och näringsministerietförsvarsministeriet
Utgivningsdatum 25.6.2024 10.45
Pressmeddelande

En ökad utbyggnad av vindkraft i östra Finland skulle i praktiken kräva en betydande insats av vindkraftsinvesterare för att finansiera kompensationsområdet. Finansiering behövs framför allt för tekniska lösningar och investeringar som säkerställer försvarsmaktens heltäckande och effektiva territorialövervakning.

Detta framgår av en rapport av arbets- och näringsministeriet och försvarsministeriet, där man utredde olika sätt att samordna territorialövervakningen och vindkraftsbyggandet i östra Finland.

En landbaserad kompensationsområdeslösning skulle kosta cirka 190–300 miljoner euro per område av två eller tre landskaps storlek och cirka 600–900 miljoner euro för hela östra Finland.

Inrättandet av ett kombinationsområde för luft- och landbaserad övervakning skulle kosta cirka 500–800 miljoner euro och cirka 15–20 miljoner euro per år. Finansieringen behövs i ett tidigt skede av den anledningen att övervakningskapaciteten måste skapas innan ett kompensationsområde inrättas.

Försvarsmakten förbinder sig att utveckla och genomföra den lösning som väljs, såvida ramvillkoren uppfylls. En kompensationslösning som möjliggör upprätthållande av övervakningsförmågan är, oberoende av exakt lösningsmodell, rätt kostsam att genomföra och kräver en intensiv samordning av såväl staten som vindkraftsaktörerna och ett förhandsfinansiellt engagemang i utvecklingen av dessa områden.

Fastställandet och inrättandet av kompensationsområden förutsätter ett politiskt beslut. Det tar flera år att bilda områden och samordna andra faktorer som påverkar utbyggnaden av vindkraft, att utveckla projekt och delvis också att bygga det elnät som behövs. Dessutom bör den gällande lagen om kompensationsområden för vindkraft ändras. Det är realistiskt att konstatera att ett kompensationsområde skulle vara i drift tidigast vid ingången av 2030-talet.

Utbyggnaden av vindkraft kan främjas också inom ramen för det nuvarande systemet genom att fokusera på de befintliga projekt med cirka tusen vindkraftverk i östra Finland som försvarsmakten redan har gett ett positivt utlåtande om. Arbetsgruppen konstaterar därför att det är viktigt att tillsammans med vindkraftsaktörerna finna sätt att frigöra obebyggda anläggningsplatser som fått ett positivt utlåtande för sådana aktörer som har möjlighet att investera i dessa projekt.

En ren omställning och regionernas livskraft kan främjas i östra Finland också på annat sätt än genom vindkraftsbyggande. Ur försvarssynpunkt är det betydligt lättare att hantera solkraftens nackdelar när det gäller investeringar i ren energi än det är att hantera vindkraftens skadliga effekter. När det gäller solkraftverk kan elektromagnetiska störningar hanteras och konsekvenserna minskas på ett mer kostnadseffektivt sätt. Således kan till exempel solkraft byggas i östra Finland också med kort varsel.

I den nationella energi- och klimatstrategi som är under beredning fastställs det i sinom tid heltäckande riktlinjer för frågor som gäller främjande av ren energi. Strategin ska vara klar nästa år.

Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen och försvarsminister Antti Häkkänen tackar arbetsgruppen. ”Nästa steg är att i början av hösten lyssna på vindkraftsutvecklarnas uppfattningar om rapportens resultat”.

Den arbetsgrupp som dryftat samordningen av territorialövervakningen och utbyggnaden av vindkraft i östra Finland bestod av medlemmar från arbets- och näringsministeriet, försvarsministeriet, försvarsmakten, finansministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och Gränsbevakningsväsendet. Ordförande för gruppen var överdirektör Riku Huttunen från arbets- och näringsministeriet och vice ordförande konsultativa tjänstemannen Anu Sallinen från försvarsministeriet. Arbetsgruppen styrdes av en separat styrgrupp som bestod av arbets- och näringsministeriets och försvarsministeriets kanslichefer Timo Jaatinen och generallöjtnant Esa Pulkkinen samt chefen för huvudstaben, generallöjtnant Vesa Virtanen.

Mer information:

Anu Sallinen, konsultativ tjänsteman, försvarsministeriet, tfn 0295 140 335, anträffbar den 25–26 juni och från och med den 22 juli och Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6518 (ordförande för den operativa arbetsgruppen)