Hoppa till innehåll

Tvistenämnden för energimarknaden har gett sina första rekommendationer om hur man ska lösa tvister rörande elavtal mellan näringsidkare

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 18.6.2024 14.00 | Publicerad på svenska 20.6.2024 kl. 9.37
Pressmeddelande

Tvistenämnden för energimarknaden gav den 3 juni 2024 sina första rekommendationer om hur man löser tvister mellan näringsidkare som köper el och detaljförsäljare av el.

Två av rekommendationerna gällde elförsäljningsavtalet Fortum Yritys Aktiivi som tillhandahålls av aktiebolaget Fortum Markets Oy. En rekommendation gällde skadestånd på grund av att elavtalet Fortum Yritys Varma avslutats i förtid. I alla tre fallen har nämnden kommit fram till en rekommendation till avgörande: nämnden rekommenderar inte gottgörelse av elköparna i ärendet.

I två fall ansågs elköparna ha avslutat sitt Fortum Yritys Aktiivi-elförsäljningsavtal i förtid under uppsägningstiden. I det tredje fallet ansågs elköparen ha avslutat det tidsbundna elförsäljningsavtalet Fortum Varma under avtalsperioden i strid med avtalsvillkoren. 

Nämnden ansåg att Fortum Markets Oy enligt avtalsvillkoren hade rätt att få ersättning för skador i alla tre fallen när elköparen avslutat sitt avtal i förtid. 

I de tvistemål som rörde Fortum Yritys Aktiivi-avtalet ansåg nämnden emellertid att elförsäljaren borde ha beräknat beloppet på sina ersättningskrav för slutet av uppsägningstiden utifrån den skada som uppstått vid tidpunkten för avtalsbrottet. Nämnden ansåg att tidpunkten för avtalsbrottet är den tidpunkt då ett nytt elavtal har ingåtts för elförbrukningsplatsen. 

”De första månaderna som Tvistenämnden för energimarknaden varit aktiv har visat att även små och medelstora företag behöver ett lättillgängligt förfarande för att lösa tvister utanför domstolarna” säger nämndens viceordförande Arto Rajala. 

”I de tvister om Fortum Yritys Aktiivi-avtal som nu behandlats har även mycket små företag ingått väldigt komplicerade avtal med elförsäljaren och det krävs särskilda kunskaper om elhandeln för att göra en uppskattning av de risker som avtalsvillkoren medför för företagsverksamheten. Det här är ett oroväckande fenomen”, säger Rajala

Tvistenämnden för energimarknaden inrättades genom lag och inledde sin verksamhet den 1 september 2023. Tvistenämnden för energimarknaden är ett oavhängigt och opartiskt rättsskyddsorgan som behandlar elmarknadstvister som anhängiggjorts av andra slutkunder än konsumenter. Nämnden ger rekommendationer om hur enskilda tvistefrågor bör lösas som andra slutkunder än konsumenter för till nämnden för behandling. De ärenden som behandlas kan gälla rättigheter och skyldigheter mellan elföretag och slutkunder eller elavtal. 

Nämndens beslut är inte verkställbara och har inte samma rättsverkningar som ett förvaltningsbeslut eller en dom. Ändring i en rekommendation till avgörande får inte sökas genom besvär. Behandling i nämnden hindrar inte att ett ärende förs till en behörig myndighet eller till domstol för behandling.

Mer information:
Arto Rajala, nämndens viceordförande, tfn 0295 064 828