Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Ett nytt försörjningsberedskapsråd tillsatt för perioden 2021 – 2024

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2021 14.34
Nyhet
Huoltovarmuusneuvoston tehtävänä on ylläpitää ja kehittää yhteyksiä keskeisimpiin yhteistyötahoihin, seurata huoltovarmuuden tilaa ja kehitystä sekä tehdä esityksiä toimenpiteistä.

Statsrådet tillsatte den 29 juni 2021 ett nytt försörjningsberedskapsråd för mandatperioden 1.7.2021 – 30.6.2024. Försörjningsberedskapsrådet består av företrädare för både den privata och den offentliga sektorn. Det har till uppgift att upprätthålla och utveckla kontakterna med de viktigaste samarbetsparterna, följa försörjningsberedskapens tillstånd och utveckling samt lägga fram förslag till försörjningsberedskapsåtgärder.

Rådets ordförande är fortfarande Fingrid Abp:s verkställande direktör Jukka Ruusunen och dess vice ordförande är kanslichef Raimo Luoma från arbets- och näringsministeriet. Försörjningsberedskapscentralens verkställande direktör är generalsekreterare för rådet.

Följande organisationer inom den offentliga sektorn är representerade i rådet: arbets- och näringsministeriet, statsrådets kansli, utrikesministeriet, inrikesministeriet, försvarsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Försvarsmakten, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, Finlands Bank och Ålands landskapsregering. 

Till Försörjningsberedskapsrådets sammansättning hör det maximala antal medlemmar som lagen tillåter, det vill säga 26, av vilka ordföranden och 15 andra medlemmar företräder näringslivet och intresseorganisationerna. Från näringslivet är de sektorer som är viktiga ur försörjningsberedskapssynpunkt representerade i rådet.

Rådets sammansättning finns i bilagan till statsrådets beslut (29.6.2021). 

Mer information:
Henri Backman, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3581

Tillsättande av Försörjningsberedskapsrådet, statsrådets beslut 29.6.2021 

 
Tillbaka till toppen