Hoppa till innehåll

Genom nya former för partnerskap stärks städernas och statens samarbete kring bland annat gängbrottsligheten, rörligheten och kompetensen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.5.2024 11.21 | Publicerad på svenska 24.5.2024 kl. 9.49
Pressmeddelande

Arbetet med att utveckla nya former för samarbetet och partnerskapet mellan staten och städerna har kommit igång bra. Den allra färskaste samarbetsformen består av ett så kallat livskraftspartnerskap mellan Jyväskylä, Lahti och Kuopio och ett partnerskap mellan staten och tolv medelstora växande städer.

Redan förra hösten inledde staten ett strategiskt partnerskap med de sex största städerna, och nu vill man ingå ett liknande partnerskap också med Joensuu, Villmanstrand och Imatra.

De nya formerna för partnerskap bygger på regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering där målet är att främja en stadspolitik som bygger på ett jämlikt partnerskap mellan staten och städerna. Målet är att man genom starka och jämlika partnerskap mellan staten och städerna kan lösa olika gemensamma problem mera effektivt.

- Jag gläder mig över att vi i gott samarbete har kunnat ingå nya partnerskap, och jag ser fram emot att få fördjupa samarbetet med arbetsgrupperna i städerna. Städerna har en central roll när det gäller den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen, och till exempel för att bygga upp grunden för utbildningen och kompetensen. Städerna är samtidigt hem som ger och skapar trygghet, välfärd och gemenskap, och olika upplevelser och en god vardag för sina invånare, säger kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen

Exempelvis partnerskapet mellan de sex största städerna inleddes i höst med ett samarbete för att lösa problemen med gängbrottslighet och bristen på arbetskraft inom småbarnspedagogiken.  Samarbetet kring livskraften ska börja med temana kompetens och rörlighet, och de medelstora växande städernas partnerskap med temana kultur och industrins omställning.  

- Alla dessa teman är centrala för både statens och städernas arbete, och staten har stor nytta av det som städerna kan bidra med på dessa områden, säger Ikonen.

De nya partnerskapen ingås på städernas initiativ 

De nya partnerskapen mellan staten och städerna baserar sig på städernas egna initiativ, på arbetsgrupper som de bildat med staten och på de förfaranden och teman som de bestämt om i samarbete med staten.

Strategiska partnerskapet med de sex största städerna

Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Vanda, Uleåborg och Åbo har samarbetat redan länge. Med det strategiska partnerskapet mellan staten och städerna strävar man efter ett effektivare operativt samarbete för att lösa olika problem på riksnivå och i synnerhet i de största städerna. Arbetet inleddes redan förra hösten till exempel kring förebyggandet av gängbrottslighet och bristen på kompetent arbetskraft inom småbarnspedagogiken.

Det strategiska partnerskapet styrs av en samarbetsgrupp som leds av statsministern och där kommun- och regionministern är vice ordförande. Även städernas borgmästare och stadsdirektörer deltar, och vid behov och beroende på temat också andra statsrådsmedlemmar.

Samarbete kring livskraften 

Samarbetet kring livskraften med Jyväskylä, Kuopio och Lahti fokuserar som benämningen antyder på frågor som hänför sig till livskraften, men också på kompetensen på regionnivå och rörligheten i idrottsstäderna. Arbetet inleddes under ledning av minister Ikonen, och i arbetsgruppen deltar stadsdirektörerna. Till partnerskapet kring livskraften kommer man också att bjuda in representanter från högskolor och näringsliv och andra experter och berörda medlemmar vid Statsrådet.

Partnerskapet mellan de medelstora växande städerna

Syftet med partnerskapet för nätverket av medelstora växande städer är att förbättra dialogen mellan staten och städerna, att utbyta lägesinformation om utvecklingen och att finna lösningar för gemensamma utmaningar. Partnerskapet omfattar Björneborg, Rovaniemi, S:t Michels, Borgå, Salo, Kotka, Karleby, Hyvinge och Kajana. De första teman som valts ut för de växande städernas samarbete är kultur och industrins omställning.

Med Villmanstrand, Joensuu och Imatra ska man inleda ett tematiskt partnerskap inom ramen för programmet för Östra Finland. 

För partnerskapen har man tillsatt ett sekretariat och en sektion för stadspolitikens samarbetsgrupp.

Stadspolitik bedrivs i många olika samarbetsgrupper

Regeringens helhet för stadspolitik innefattar också de MBT-avtal om markanvändning, boende och trafik som ingås med de sju stadsregionerna och de ekosystemavtal med de tjugo universitetsstäderna som syftar till att främja innovation. Det största forumet för städernas samarbete är den samarbetsgrupp inom stadspolitik i vilken tjugotre städer och staten deltar. För samarbetet med regionstäderna finns också en särskild arbetsgrupp. 

Mer information: 
Minna Kurki, kommun- och regionministerns specialmedarbetare, tfn 050 437 2718
Katja Palonen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 071
Olli Voutilainen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 919

Kommuner, städer och statens regionförvaltning Orpos regeringsprogram