Hoppa till innehåll

Genomförandet av direktivet om balans mellan arbete och privatliv inleds

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.1.2020 14.43
Pressmeddelande

Den av arbets- och näringsministeriet tillsatta arbetsgruppen på trepartsbasis inledde sitt arbete den 24 januari 2020. Arbetsgruppen bereder de ändringar av Finlands arbetslagstiftning som di-rektivet om balans mellan arbete och privatliv som EU enats om förutsätter. Direktivet innehåller bland annat en ny rätt till fem dagars ledighet för vård av anhörig, vilket förutsätter ändringar av arbetsavtalslagen.

Arbetsgruppen ska samtidigt utreda de inskrivningar i regeringsprogrammet som gäller direktivet. Därutöver ska arbetsgruppen göra eventuella ändringar av arbetsavtalslagen med anledning av familjeledighetsreformen som ska beredas under ledning av social- och hälsovårdsministeriet.

– Direktivet förändrar inte familjeledigheterna i Finland särskilt mycket, men på många håll i Europa är det en avsevärd förbättring. Den viktigaste reformen i Finland är den nya ledigheten för anhörigvård som stärker balansen mellan arbete och familjeliv i enlighet med livscykeln, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

I direktivet föreskrivs det om pappaledighet, föräldraledighet, ledighet för anhörigvård, flexibla arbetsarrangemang och rättsskydd.

Arbetsgruppen ska utreda de inskrivningar i regeringsprogrammet som gäller direktivet

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering:

  • Det ska göras en utredning av möjligheterna att införa mer flexibilitet i arbetstiderna. Syftet med detta är att det ska bli lättare att kombinera arbete och familjeliv på ett balanserat sätt och att människor ska orka stanna kvar längre i arbetslivet. Målet är att förbättra möjligheterna att jobba deltid för i synnerhet småbarnsföräldrar och människor som tar hand om äldre anhöriga.
  • Diskriminering på grund av graviditet ska förebyggas. Lagstiftningen ska preciseras så att graviditet och uttag av familjeledighet inte får ha någon inverkan på huruvida en visstidsanställning förlängs.
  • Det ska göras en utredning om hur anställningsskyddet för dem som återgår till arbetet efter familjeledighet kan förbättras, och utifrån resultaten av utredningen ska det vidtas behövliga lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder.

Direktivet om balans mellan arbete och privatliv ska införlivas med Finlands nationella lagstiftning senast den 2 augusti 2022. Genomförandet av direktivet och familjeledighetsreformen förutsätter för sin del ändringar av lagstiftningen inom social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde. Ändringarna bereds vid social- och hälsovårdsministeriet.

Medlemmar från arbetsmarknadsorganisationer och ministerier i arbetsgruppen

Ordförande för den av arbetsministeriet tillsatta arbetsgruppen är Seija Jalkanen, ledande sakkunnig vid arbets- och näringsministeriet. Övriga medlemmar i arbetsgruppen är regeringsrådet Risto Lerssi, Statens arbetsmarknadsverk, finansministeriet; sakkunnig Katja Miettinen, Finlands näringsliv rf: förhandlingschef Anne Kiiski, Kommunala arbetsmarknadsverket; sakkunnig Albert Mäkelä, Företagarna i Finland rf; jurist Anu-Tuija Lehto, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf; jurist Anja Lahermaa, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf, chef för arbetslivsärenden Lotta Savinko, Akava ry; chef för pensionspolitik Sinikka Näätsaari, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf (gemensam representant för löntagarnas centralorganisationer); jämställdhetsrådet Riitta Martikainen, social- och hälsovårdsministeriet; konsultativa tjänstemannen Eva Ojala, social- och hälsovårdsministeriet.

Ytterligare upplysningar:
Jenni Karjalainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 040 751 5496
Seija Jalkanen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8952