Hoppa till innehåll

Lagprojekt för tryggande av skyddsarbete i konfliktsituationer inleds

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2024 15.36
Pressmeddelande

Riksdagen har förutsatt att statsrådet utreder utvecklingsbehoven i fråga om skyddsarbete och vid behov bereder lagstiftningsförslag genom vilka organiseringen av skyddsarbete tryggas i konfliktsituationer. Arbets- och näringsministeriet tillsätter en trepartsarbetsgrupp med uppdrag att bereda lagändringar.

Riksdagen gav ett uttalande, dvs. en kläm om skyddsarbete hösten 2022 när den stiftade en temporär lag om tryggande av nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård under arbetskonflikten inom vårdbranschen. Regeringen ska enligt regeringsprogrammet genomföra riksdagens uttalande.

Med skyddsarbete avses arbete som under arbetskonflikter är nödvändigt för att förhindra fara för medborgarnas liv eller hälsa eller för att skydda sådan egendom, som speciellt utsätts för fara med anledning av arbetskonflikten. Det finns ingen gällande lagstiftning om skyddsarbete under en arbetskonflikt. Beslut om sådant skyddsarbete som är nödvändigt för att skydda liv, hälsa, egendom eller miljön fattas av den arbetstagarorganisation som deltagit i arbetskonflikten eller så förhandlar man om det mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationen.

Trepartsarbetsgrupp för att bereda lagändringar

Arbets- och näringsministeriet tillsätter en trepartsarbetsgrupp med uppgift att utarbeta ett betänkande om nödvändiga lagstiftningsändringar i form av en regeringsproposition. Arbetsgruppen utreder bland annat frågor som gäller definitionen av skyddsarbete.

Arbets- och näringsministeriet har bett följande aktörer utse en representant i arbetsgruppen:

  • Finlands näringsliv EK
  • Företagarna i Finland
  • finansministeriet/Statens arbetsmarknadsverk
  • Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
  • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC r.f.
  • STTK r.f.
  • Akava r.f.
  • Gemensam representant för löntagarcentralorganisationerna

Arbetsgruppen kan kalla permanenta sakkunniga till gruppen (t.ex. i frågor som gäller arbetslagstiftningen inom kyrkan).

Arbetsgruppens mandatperiod börjar i slutet av mars och går ut den 6 september 2024. Målet är att regeringen ska överlämna en proposition till riksdagen mellan december 2024 och januari 2025.

Ytterligare information:

Jukka Sarhimaa, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 330
Nico Steiner, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9001