Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Lagproposition: Naturgasmarknaden öppnas för konkurrens år 2020

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.5.2017 13.32
Pressmeddelande

Statsrådet lämnade en proposition med förslag till naturgasmarknadslag och vissa lagar som har samband med den till riksdagen den 11 maj 2017*. Enligt propositionen ska den finländska parti- och detaljhandelsmarknaden för naturgas öppnas för konkurrens vid ingången av 2020, när gasledningen Balticconnector, som förbinder Finlands gasnät med gasnätet i Baltikum, tas i bruk.

Användningen av naturgas i Finland har i mer än 40 års tid baserat sig på ledningsgasen från Ryssland. Öppnandet av marknaden möjliggör ett mångsidigare utbud av naturgas när det vid sidan av biogas och kondenserad naturgas (LNG) finns alternativa källor till den ryska ledningsgasen i form av naturgasanskaffning från Baltikum och efter att sammanlänkningen mellan Litauen och Polen blivit klar från Mellaneuropa.

Överföringsnätet för naturgas åtskiljs från försäljningen av gas

Enligt den nya lagen ska en överföringsnätsinnehavares överföringsnät för naturgas åtskiljas från produktionen och försäljningen av naturgas före 2020 i enlighet med modellen för effektiv åtskillnad enligt direktivet om den inre marknaden för naturgas. Genom detta säkerställs att överföringsnätsinnehavaren gentemot nya aktörer på marknaden fungerar som en neutral upprätthållare av marknadsplatserna och att överföringssystemet för naturgas och utvecklingen av marknaden sker i marknadens helhetsintresse.

Ökad konkurrens i leveransen av naturgas och förnybar gas skapar möjligheter för företag i naturgasbranschen och användare av naturgas att göra sin anskaffning av naturgas mångsidigare. Det uppstår nya affärsmöjligheter för företag i naturgasbranschen. Också inträdet på marknaden för nya aktörer underlättas. Konkurrensen styr marknaden till att fungera mer effektivt och på så sätt få till stånd kostnadsbesparingar på längre sikt.

Ett ytterligare mål är att förbättra naturgasens konkurrenskraft. Regleringen som gäller parti- och detaljhandeln med samt distributionen av naturgas ska luckras upp och specialregleringen av prissättningen på naturgas ska till stora delar frångås.

Tak för oskäliga engångshöjningar i överföringsavgifter

Enligt propositionen ska till elmarknadslagen och naturgasmarknadslagen fogas bestämmelser som begränsar oskäliga engångshöjningar i överförings- och distributionsavgifterna för el och naturgas. Det föreslås ett årligt tak på 15 procent för avgiftshöjningar.

Förhöjningstaket berättigar inte till upprepade höjningar på 15 procent. Genom ändringen elimineras upptäckta överdrifter. Skäligheten i prissättningen övervakas också i fortsättningen av Energimyndigheten som kan ingripa mot förseelser.

Lagstiftningen om naturgasmarknaden avses träda i kraft den 1 januari 2018 och bestämmelserna om åtskillnad av innehavare av överföringsnät och om öppnandet av naturgasmarknaden för konkurrens den 1 januari 2020. Lagen om ändring av elmarknadslagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare upplysningar:
Arto Rajala, regeringsråd, ANM, tfn 029 506 4828
Jyrki Peisa, bostads-, energi- och miljöministerns specialmedarbetare, tfn 050 364 0836

* I den regeringsproposition som regeringen lämnat den 11 maj 2017 föreslås att det stiftas en naturgasmarknadslag, en lag om åtskillnad av innehavare av överföringsnät för naturgas, en lag om ändring av lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden och en lag om ändring av elmarknadslagen samt en lag om ändring av 2 § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen. Samtidigt föreslås den nuvarande naturgasmarknadslagen bli upphävd.

 
Tillbaka till toppen