Hoppa till innehåll

Ministrarna Lintilä och Saarikko diskuterar EU:s kriterier för hållbar finansiering med kommissionär McGuinness

arbets- och näringsministerietfinansministerietjord- och skogsbruksministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 10.11.2021 14.38
Pressmeddelande

Kommissionär Mairead McGuinness besöker Finland den 10–12 november på inbjudan av näringsminister Mika Lintilä och finansminister Annika Saarikko. Ministrarna och kommissionären ska diskutera EU:s taxonomi, det vill säga klassificeringssystemet för hållbar finansiering, och framför allt energi- och skogsfrågorna. Kommissionären ska också träffa statsminister Sanna Marin och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Kommissionsledamoten Mairead McGuinness som svarar för finansiella tjänster, finansiell stabilitet och kapitalmarknadsunionen besöker Finland den 10–13 november. På besöksagendan står EU:s taxonomi som är ett klassificeringssystem för att fastställa vilka typer av investeringar är hållbara ur miljösynpunkt.

"Kärnkraft är viktig när vi tänker på Finlands mål för klimatneutralitet. EU-taxonomin bör vara teknikneutral, vilket innebär att den bör analysera olika energiformer med låga utsläpp på ett jämlikt sätt. Taxonomin måste sporra till hållbara investeringar och påskynda den gröna omställningen", säger näringsminister Lintilä. 

EU har ännu inte beslutat om kärnkraft ska tas med i finansieringskriterierna och definieras som miljömässigt hållbar energiproduktion. I den rättsakt som Europeiska kommissionen utfärdade i somras och som just nu är under behandling i rådet fanns inga kriterier för kärnkraft. I Finland har kärnkraften en avgörande roll när det gäller att uppnå klimatneutralitetsmålet i energiproduktionen. Därför är det viktigt att kommissionen utfärdar en kompletterande delegerad rättsakt och kriterier för bedömning av kärnenergin så snart som möjligt.

Enligt finansminister Annika Saarikko är kommissionär McGuinness besök en möjlighet att lyfta fram finländsk kompetens inom energi- och skogssektorn och diskutera betydelsen av hållbar finansiering.

"Målet med hållbar finansiering, det vill säga att allokera kapitalflödena till hållbara investeringar, är rätt. Samtidigt ska finansieringskriterierna vara enkla att tillämpa, lättbegripliga och entydiga och lämpa sig för olika företag. Om så inte är fallet bidrar taxonomin i praktiken inte till målen för hållbar finansiering. Det är viktigt att kriterierna bereds i nära samarbete med medlemsländerna", säger finansminister Saarikko. 

Kommissionären träffar också statsminister Marin och jord- och skogsbruksminister Leppä och gör ett besök i skogen och i Olkiluoto

I samband med besöket träffar kommissionären också statsminister Sanna Marin och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Statsministern och kommissionär McGuinness ska diskutera betydelsen av kriterierna för hållbar finansiering när det rör sig om att främja klimat- och miljömålen inom skogsbruket och energiproduktionen.

Skogarna och skogsindustrin spelar en viktig roll i omställningen till biobaserad cirkulär ekonomi. Finland har understrukit att taxonomikriterierna för skogsbruksåtgärder bör följa befintliga begrepp och krav och att de också måste vara lätta att omsättas i praktiken. Kriterierna ska också respektera medlemsländernas beslutanderätt i fråga om skogar och skogsbruk.  

Utöver att träffa ministrarna besöker kommissionären Olkiluoto kärnkraftverk i Euraåminne och Posivas slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle Onkalo som är under konstruktion. Hon ska också få en inblick i hållbart skogsbruk, skogsvård och skogsanvändning i Finland.

Ytterligare information:
Teppo Säkkinen, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 516 2868
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 171
Katja Tuokko, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 465 5533
Petra Schulze Steinen, finansministerns specialmedarbetare, finansministeriet, tfn 040 671 7278
Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, statsrådets kansli, tfn 050 468 5949

Annika Saarikko Jari Leppä Mika Lintilä Sanna Marin