Hoppa till innehåll

Näringsminister Lintilä: Laddningstillstånd för Olkiluoto 3 är ett avgörande steg mot en omfattande ökning av produktionen av ren el

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 26.3.2021 9.50
Pressmeddelande
Foto: Tapani Karjanlahti

Strålsäkerhetscentralen STUK beviljade den 26 mars 2021 laddningstillstånd för Teollisuuden Voima Oyj:s kärnkraftverksenhet Olkiluoto 3 i Euraåminne. Användningen av den nya enheten anses börja vid den första laddningen av bränslet, varefter den gradvis ansluts till stamnätet för el och blir en del av elmarknaden i Finland och de nordiska länderna. Enligt företagets meddelande inleds anläggningens regelbundna kommersiella drift i februari 2022.

Statsrådet beviljade den 7 mars 2019 kraftverksenheten OL3 drifttillstånd enligt 20 § i kärnenergilagen, som är i kraft till den 31 december 2038. TVO har använt de senaste två åren till finslipning av anläggningen och ibruktagningsprov. 

– Vi behöver mycket mer ren och leveranssäker el när den inhemska industrin elektrifieras. Strålsäkerhetscentralens laddningstillstånd för kraftverksenheten Olkiluoto 3 är ett steg mot en omfattande produktion av ren el som minskar växthusgasutsläppen i Finland med uppskattningsvis flera miljoner ton. Samtidigt stiger andelen utsläppsfri elproduktion i Finland till redan 90 procent, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

– Det viktigaste vid användning av kärnkraft är att sörja för säkerheten vid anläggningen. Under byggprocessen och vid ibruktagandet av kärnkraftverksenheterna kompromissar man inte i något skede i fråga om säkerheten. TVO i egenskap av tillståndshavare ansvarar för dess säkerhet, och STUK har i egenskap av myndighet till uppgift att övervaka detta, klargör Lintilä.

Till villkoren i drifttillståndet hör också att arbets- och näringsministeriet ska konstatera att bolagets reservering av medel för kostnader för kärnavfallshantering har ordnats i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. i kärnenergilagen. TVO överlät i februari 2021 de säkerheter som gäller anläggningen till staten med hjälp av vilka bolaget reserverar sig för kostnaderna för kärnavfallshanteringen när anläggningens kärntekniska verksamhet inleds. Säkerheterna har överförts till Statskontoret för förvaring. 

OL3 är den första kärnkraftverksenheten i världen vars kärnavfallshantering i sin helhet har planerats och ordnats redan i ibruktagningsskedet. Avsikten är att det använda bränslet från enheten i sinom tid ska placeras i berggrunden på Olkiluoto, Posivas slutförvaringsanläggning, som är den första av sitt slag i världen. Den planerade drifttiden för OL3-anläggningen är minst 60 år. Dess tekniska livslängd kan dock vara betydligt längre.

Anläggningen blir den största kraftverksenheten på elmarknaden i Norden och Baltikum och har en elproduktionskapacitet på 1 600 megawatt. Samtidigt är den Europas största kärnkraftverksenhet.
När OL3 fungerar med full kapacitet kan den årligen producera cirka 13 terawattimmar (TWh) el. OL3 höjer den inhemska elproduktionen till nästan 80 terawattimmar per år. Samtidigt stiger kärnkraftens andel av elproduktionen till över 40 procent. Enligt uppgifter från energiindustrin var elproduktionen i Finland år 2020 cirka 66 TWh och förbrukningen 81 TWh.

Ytterligare information:
Teppo Säkkinen, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868
Liisa Heikinheimo, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7035
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6518
Jaakko Louvanto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8274