Hoppa till innehåll

Statsrådet gav riksdagen sin ståndpunkt om EU-plattformen för strategisk teknik (STEP)

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 7.9.2023 13.53 | Publicerad på svenska 13.9.2023 kl. 13.17
Pressmeddelande

Syftet med den europeiska plattformen för strategisk teknik, dvs. STEP, är att stärka den strategiska autonomin i Europa genom att stödja utvecklingen av kritisk teknik och kritiska produkter. Syftet är dessutom att säkerställa tillgången på sådan arbetskraft och kompetens som behövs inom strategiska sektorer. Statsrådet stöder målet med plattformen, men understöder inte ett helt nytt finansiellt instrument på EU-nivå.

Statsrådet lämnade sin ståndpunkt i en U-skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag den 7 september 2023.
I juni 2023 offentliggjorde kommissionen ett förslag till en plattform som stärker EU:s nuvarande instrument och förbättrar utnyttjandet av dem. EU:s strategiska mål är att stärka den europeiska ekonomins konkurrenskraft genom den gröna och digitala omställningen. Plattformen stöder en effektivare utveckling och tillverkning av teknik inom områdena digital teknik och deep tech, ren teknik och bioteknik.

Kommissionen föreslår förstärkningar av den långsiktiga budgeten

I samband med halvtidsöversynen av den långsiktiga budgeten 2021–2027 (MFF-halvtidsöversynen) fästes uppmärksamhet vid de oväntade utmaningar som EU står inför. Rysslands krig mot Ukraina, den tilltagande inflationen och de stigande räntorna sätter press på EU:s budget. Förutom STEP föreslår kommissionen att det inrättas ett finansieringsinstrument för stöd till Ukraina och att EU:s budget stärks för att hjälpa medlemsländerna med de utmaningar som migrationen medför. Dessutom föreslås en mekanism för att täcka de merkostnader som föranleds av återhämtningsinstrumentet Next Generation EU på grund av höga räntor.

Behovet av tilläggsfinansiering på 10 miljarder euro inom ramen för STEP ska finansieras genom en höjning av de nationella betalningsandelarna. Finlands medlemsavgift åren 2024–2027 beräknas stiga till i medeltal 41 miljoner euro per år.

Statsrådet tog ställning till förslaget om att inrätta en plattform

Statsrådet stöder målet för STEP att åtgärder och finansiering ska samordnas för strategiska investeringar. Statsrådet anser dock att den ytterligare finansiering som föreslås är för stor. Statsrådet understöder inte ytterligare finansiering eller några helt nya finansieringsinstrument på EU-nivå.  För att minska det strategiska beroendet finns det skäl att koncentrera sig på en effektiv och heltäckande användning av de metoder som redan står till buds.
Statsrådet slår fast sin slutliga ståndpunkt till förslaget om STEP senare som en del av halvtidsöversynen av den långsiktiga budgeten utifrån utgångspunkterna för Finlands helhetsintresse.

Riksdagen beslutar om Finlands slutliga ståndpunkt

Statsrådets U-skrivelse upprättas om de ärenden som det fattas beslut om i EU och som till sitt innehåll skulle höra till riksdagens behörighet om Finland inte var medlem i EU. Skrivelsen omfattar det huvudsakliga innehållet i förslaget och konsekvenser samt statsrådets ståndpunkt i ärendet. På grundval av detta bildar riksdagen Finlands ståndpunkt i fråga om kommissionens förslag.

Förslaget till förordning behandlas för närvarande i Europeiska unionens råd och Europaparlamentet. När båda har antagit sin ståndpunkt kommer de att inleda trepartssamtal med kommissionen. Vid förhandlingarna kommer man preliminärt överens om den text till förordningen som dessa tre institutioner fortfarande kommer att anta i enlighet med sin arbetsordning.


Mer information:
Lassi Noponen, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 407 6033
Mikko Vähä-Sipilä, direktör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7166 (STEP)
Tiina Heiskanen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4923 (MFF)