Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Arbets- och näringsministeriets publikation: Kollektivavtalens omfattning är nästan oförändrad

Arbets- och näringsministeriet
16.12.2019 9.20
Pressmeddelande

Av löntagarna inom den privata sektorn i Finland arbetar två tredjedelar hos en organiserad arbetstagare. Antalet löntagare som omfattas av kollektivavtal på grundval av kollektivavtalens allmänt bindande verkan är 269 000. Fortfarande omfattas 89 % av löntagarna av kollektivavtal och därmed har kollektivavtalens omfattning i Finland endast sjunkit lite jämfört med siffrorna för 2014.

Att avtalet är allmänt bindande innebär att kollektivavtalen även anses gälla löntagare som inom avtalsområdet är anställda hos icke-organiserade anställda.

Resultaten framgår av undersökningen Kollektivavtalens omfattning 2017/2018 som publicerades i ANM:s publikationsserie den 16 december 2019. Kollektivavtalen i Finland har en betydande roll som bestämmare av minimivillkoren för anställningsförhållandet.

Med kollektivavtalens omfattning avses andelen löntagare som är anställda hos en organiserad arbetsgivare av samtliga löntagare inom avtalsområdet för kollektivavtalen. Denna andel är ett viktigt kriterium i Finland i beslut om kollektivavtals allmänt bindande verkan. Om andelen är minst cirka hälften betraktas avtalen som allmänt bindande, som avtal som gäller alla anställningsförhållanden inom avtalsområdet.

Kollektivavtalens omfattning inom den privata sektorn var sammanlagt 65% (66% år 2014). Denna andel av löntagarna inom den privata sektorn var anställda hos organiserade företag år 2017. Sett till antalet var de totalt nästan 945 000 (922 000 år 2014). På grundval av avtals allmänt bindande verkan kom därtill cirka 269 000 löntagare (306 000 år 2014) att omfattas av kollektivavtalen, och inom den privata sektorn omfattades sammanlagt nästan 1 215 000 löntagare av kollektivavtalen år 2017 (1 229 000 år 2014).

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik fanns 2017 sammanlagt cirka 1 449 000 löntagare inom den privata sektorn. Därmed förblev nästan 235 000 löntagare utanför avtalen och andelen löntagare inom den privata sektorn som omfattas av kollektivavtalen var 84%. När man även beaktar den offentliga sektorn där avtalen omfattar alla löntagare, omfattades 89% av löntagarna av kollektivavtalen 2017. År 2014 var andelen 92%.

Besluten av nämnden för fastställande av kollektivavtal och deras motiveringar utgör det grundläggande materialet för undersökningen. Nämnden har funnits sedan 2001. Som jämförelsematerial används dessutom uppgifter om antalet i Statistikcentralens statistik över lönestrukturer enligt bransch. De statistiska uppgifterna är från 2017 och undersökningen gäller avtal som ingåtts åren 2017/2018.

Kollektivavtalen är en central del av arbetsmarknaden. I avtalen fastställs lönenivå, arbetstid och övriga arbetsvillkor. Den förutsägbarhet för den ekonomiska verksamheten som avtalen skapar är viktig för framgången i företagsverksamheten och privathushållet. Arbets- och näringsministeriet producerar regelbundet material om utvecklingen av arbetsmarknadens organisering i fråga om omfattningen av både löntagare och avtal.

Ytterligare upplysningar:
Lasse Ahtiainen, forskare, tmi Tutkimuspalvelu Lasse Ahtiainen, tfn 040 769 5020
Heikki Räisänen, forskningsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7118

 
Tillbaka till toppen