Hoppa till innehåll

Undersökningstillstånd för havsbaserad vindkraft för fyra områden i Finlands ekonomiska zon 

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2022 15.21 | Publicerad på svenska 2.1.2023 kl. 11.33
Pressmeddelande
Kuva tuulivoimalan turbiinin lavoista

Statsrådet har beviljat undersökningstillstånd för vindkraftsprojekt till havs för fyra områden i Finlands ekonomiska zon den 29 december 2022. Tillstånden beviljades  Ilmatar Energy Oy för undersökningsområdet ”Voima” på öppet hav utanför Jakobstad och undersökningsområdet ”Norrskär” utanför Kaskö. Eolus Finland Oy / Tuulia Offshore Ab och Wellamo Offshore Ab fick tillstånd för undersökningsområdena ”Tuulia” och ”Wellamo” i Bottenhavet utanför Björneborg.

Undersökningstillstånd för områden utanför Jakobstad och Kaskö i Finlands ekonomiska zon

Statsrådet lämnar Ilmatar Energy Oy ett villkorligt samtycke till att i Finlands ekonomiska zon utföra undersökningar av havsområdet och havsbottnen i anslutning till projekt som gäller havsbaserade vindkraftsparker. Samtycket gäller till och med den 30 oktober 2024.

Undersökningsområdet Voima ligger utanför Jakobstad på öppet hav. De närmaste hamnstäderna i området är Karleby och Jakobstad. Undersökningsområdets areal uppgår till cirka 323 kvadratkilometer. 

Undersökningsområdet Norrskär ligger utanför Korsnäs och Närpes. Dess närmaste hamnstäder är Kaskö och Vasa. Undersökningsområdets areal uppgår till cirka 389 kvadratkilometer.

På basis av det villkorliga samtycket får Ilmatar Energy Oy utföra undersökningar av havsområdet och havsbottnen i området för de planerade nya vindkraftsparkerna. Beslutet kan verkställas trots att ändring söks, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 

Två undersökningstillstånd för områden utanför Björneborg i Finlands ekonomiska zon

Statsrådet lämnar Eolus Finland Oy / Tuulia Offshore Ab och Wellamo Offshore Ab ett villkorligt samtycke till att i Finlands ekonomiska zon utföra undersökningar av havsområdet och havsbottnen i anslutning till projekt som gäller havsbaserade vindkraftsparker. Samtycket för undersökningsområdet ”Tuulia” gäller till och med den 30 oktober 2024 och för undersökningsområdet ”Wellamo” till och med den 30 oktober 2027. 

Undersökningsområdet Tuulia ligger i Bottenhavet i Finland ungefär 34 kilometer väster om kusten utanför Björneborg. Den uppskattade elproduktionen inom projektet skulle vara 1500 MW och det uppskattade antalet turbiner 75–100. 

Undersökningsområdet Wellamo ligger i Bottenhavet i Finland ungefär 88 kilometer väster om kusten utanför Björneborg. Den beräknade elproduktionen inom projektet skulle uppgå till 2 000 MW och det uppskattade antalet turbiner 100. 

Dessa projekt- och undersökningsområden är potentiella områden för energiproduktion, bland annat därför att de delvis har antecknats i Finlands havsplan 2030. I projekt- och undersökningsområdena finns varken Natura 2000-skyddsområden eller fågelområden (FINIBA). Beslutet kan verkställas trots att ändring söks, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 

Statsrådet beslutar senare om de slutliga genomförarna av den havsbaserade vindkraften

Statsrådet har omfattande prövningsrätt i fråga om rättigheterna inom Finlands ekonomiska zon. Dess ståndpunkt i fråga om undersökningstillstånd tar i detta skede inte ännu ställning eller ger sökanden företräde till ett eventuellt framtida bygglov eller annat utnyttjande av området. 

Statsrådets samtycke till undersökningar i enskilda undersökningsområden innebär ännu inte att en innehavare av undersökningstillstånd beviljas investerings- eller byggrätt och ger inte heller denne företräde till undersökningar som syftar till ekonomiskt utnyttjande eller till eventuellt framtida bygglov för områdena i fråga. Det finns inte heller några faktorer som skulle hindra statsrådet från att bevilja två separata, tidsmässigt begränsade undersökningstillstånd för samma ekonomiska zon.

Beslut om det slutliga genomförandet av vindkraftsparken fattas senare i samband med tillståndsprocessen i den ekonomiska zonen. Undersökningstillstånd hindrar inte statsrådet från att utöva sin omfattande prövningsrätt och från att bevilja annan rätt till samma ekonomiska zon enligt 3 kap. i lagen om Finlands ekonomiska zon ännu medan undersökningstillståndet är i kraft.

Ytterligare information:
Kari Klemm, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3523 
Outi Vilén, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7016