Hoppa till innehåll

Statsrådet beslutade om prioriteringar i regionutvecklingen: Hållbara och livskraftiga regioner som mål

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 19.3.2020 14.28 | Publicerad på svenska 23.3.2020 kl. 21.41
Pressmeddelande
Människor går ombord på en buss i staden.

Statsrådet har beslutat om de riksomfattande prioriteringarna i regionutvecklingen för 2020–2023 och målen fram till 2030. Målet för regionutvecklingen är hållbara och livskraftiga regioner. I prioriteringarna betonas betydelsen av hållbar utveckling och digitalisering.

I enlighet med statsminister Marins regeringsprogram är regionernas starka sidor och särdrag utgångspunkter för regionutvecklingen. Med statsrådets regionutvecklingsbeslut skapas förutsättningar för en ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbar framtid och säkerställs invånarnas välfärd och näringslivets verksamhetsförutsättningar i alla regioner i Finland.

Regionutvecklingen baserar sig på fem prioriteringar där hållbar utveckling och digitalisering är genomgående teman:

  1. En begränsning av klimatförändringen och tryggande av den biologiska mångfalden
  2. En hållbar samhällsstruktur och fungerande förbindelser
  3. Förnyelse i näringslivet och påskyndande av FoUI-verksamheten
  4. Kompetens och bildning som en resurs för regionutvecklingen
  5. En ökning av delaktighet och välfärd samt förebyggande av ojämlikhet

Regionutveckling är förvaltningsövergripande och interaktivt arbete för att stärka livskraften i olika regioner. I regionutvecklingsbeslutet betonas betydelsen av ökad växelverkan inom statsrådet, mellan staten och kommunerna, i landskapen och mellan offentliga och privata aktörer och organisationer och medborgare för att regionutvecklingen ska vara så effektiv som möjligt.

Regionutvecklingsbeslutet har beretts i samarbete med ministerierna, landskapsförbunden och övriga intressentgrupper. För att uppnå målen utarbetar ministerierna tillsammans med landskapsförbunden en verkställighetsplan som fastställer delmål för regionutvecklingsåtgärderna under regeringsperioden. I verkställighetsplanen kommer man att beakta coronavirusepidemins konsekvenser för regionutvecklingen. För uppföljningen av beslutet svarar delegationen för förnyelse i regionerna (AUNE), och ordförande för delegationen är näringsminister Mika Lintilä.

Ytterligare upplysningar:
Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 658 3510
Hanna-Maria Urjankangas, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 063 739