Hoppa till innehåll

Möjligheterna till tillväxt i norra och östra Finland diskuterades vid ett seminarium

arbets- och näringsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 30.5.2024 17.13
Pressmeddelande

I Helsingfors hölls torsdagen den 30 maj ett gemensamt inledande seminarium för regeringens program för norra Finland och östra Finland. Under diskussionerna betonades särskilt det förändrade geopolitiska läget, betydelsen av regionernas livskraft och regionernas tillväxtpotential.

”Finland klarar sig när hela landet klarar sig. Därför måste vi trygga livskraften i hela landet. Varje regions egna möjligheter måste utnyttjas fullt ut för att bidra till kompetens, arbete, företagande och en framtid överallt i Finland. Detta gäller naturligtvis i allra högsta grad också östra och norra Finland”, sade statsminister Petteri Orpo i sitt öppningsanförande vid seminariet.

Programmen för norra Finland och östra Finland syftar till att främja ett fullt utnyttjande av möjligheterna i regionerna särskilt när det gäller ekonomisk tillväxt, regional livskraft, påskyndande av investeringar, kompetensutveckling och tillgång på arbetskraft.

Dessutom är målet att främja Finlands försörjningsberedskap och självförsörjning i det förändrade säkerhetspolitiska läget och att stärka säkerheten i det nordiska samarbetet, EU-samarbetet och Nato-samarbetet på ett sätt som beaktar den nya geopolitiken och våra förbindelser västerut.

”De nya utmaningarna inom geopolitiken och ekonomin och den långa gemensamma gränsen med Ryssland framhäver betydelsen av både säkerhet och livskraft i båda regionerna. Regeringen är fast besluten att stödja beredningen och genomförandet av programmen för östra och norra Finland på det sätt som anges i regeringsprogrammet”, sade statsminister Orpo.

Elisa Ferreira, EU-kommissionär med ansvar för sammanhållning och reformer, sände en videohälsning till seminariedeltagarna. Hon betonade särskilt vikten av europeiskt samarbete. EU har förbundit sig att stödja regionerna i Finland. Ett tecken på detta är det nya EU-projektet för tekniskt stöd, som nu inleds till stöd för strategiarbetet i gränsregionerna. Idén till projektet föddes vid ett möte mellan Ferreira och statsminister Orpo i Finland hösten 2023.

Regionerna har en stark potential

Seminariet samlade över 80 personer som deltar i utarbetandet av programmen, antingen i beredningsgrupperna eller i delegationerna.

”Östra Finland har goda förutsättningar att locka investeringar inom industri och digitalisering och på annat sätt stärka livskraften och tillväxten. Ren energi, industriell kompetens, aktivt företagande och möjligheter till regionalt samarbete är viktiga byggstenar med tanke på regionens framtid”, sade statssekreterare Risto Artjoki i sitt anförande. Artjoki är ordförande för delegationen för programmet för östra Finland.

Statssekreterare Riikka Slunga-Poutsalo, som är ordförande för delegationen för programmet för norra Finland, påpekade i sitt anförande att den norra regionens livskraft är allt viktigare för Finland i det förändrade geopolitiska läget.

”Industriell kompetens, grön energi och den mentalitet som råder i norr gör det möjligt att med stöd från regionala aktörer, regeringen, nordiskt samarbete och EU-samarbete öka investeringarnas genomslag och bilda en globalt sett viktig tillväxtzon som stärker hela Finlands konkurrenskraft på ett helt avgörande sätt. Programmet för norra Finland är avsett som ett verktyg som samordnar åtgärderna i den norra regionen med en mer omfattande samnordisk referensram”, sade Slunga-Poutsalo.

Även Kristi Raik, biträdande chef för Estlands internationella försvarsforskningsinstitut, och Sami Moisio, professor i regionplanering och regionalpolitik vid Helsingfors universitet, höll anföranden vid seminariet. Landskapsdirektören för Norra Karelen Markus Hirvonen (östra Finland) och landskapsdirektören för Mellersta Österbotten Jyrki Kaiponen (norra Finland) framförde kommentarer för sina regioners del.

Programarbetet slutförs under 2024

Efter seminariet samlades delegationerna för programmen till sina första möten. Beredningsgrupperna och delegationerna ska före utgången av 2024 ta fram förslag till program för norra Finland och östra Finland och till åtgärder i anslutning till dem.

Båda programmen ska innehålla koncisa och konkreta åtgärder för att

  1. öka möjligheterna till hållbar tillväxt och nya investeringar samt stärka Finlands konkurrenskraft och regionernas livskraftsfaktorer
  2. på ett hållbart sätt utnyttja möjligheterna med ren energi och stödja en digital och ren tillväxt
  3. öka regionens attraktionskraft i fråga om hållbar turism
  4. främja kompetensen och tillgången på kompetent arbetskraft
  5. stärka säkerheten, försörjningsberedskapen och självförsörjningsgraden i Finland
  6. öka regionens (fysiska och digitala) tillgänglighet.

Ytterligare information: Harri Martikainen, avdelningschef, ordförande för beredningsgruppen för programmet för norra Finland, tfn 0295 160 856, statsrådets kansli, och Tiina Korhonen, avdelningschef, ordförande för beredningsgruppen för programmet för östra Finland, tfn 0295 047 138, arbets- och näringsministeriet