Hoppa till innehåll

Vid reformen av social- och hälsovårdssektorn bör man vid sidan av besparingar också beakta tillväxtmöjligheterna

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2024 13.09 | Publicerad på svenska 3.5.2024 kl. 12.30
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdstjänsterna genomgår stora förändringar på grund av ekonomisk hållbarhet, ökat servicebehov och personalens tillräcklighet. Välfärdsområdenas reformåtgärder och nationella reformåtgärder ändrar sätten att producera social- och hälsovårdstjänster till exempel genom att öka andelen digitala tjänster. Besluten inom den offentliga sektorn påverkar också de privata företagen inom social- och hälsovårdssektorn.

Detta framgår av en branschrapport om social- och hälsovårdstjänster som publicerades den 25 april 2024. Branschrapporten fokuserar på arbetslivets och den privata sektorns senaste utvecklingstrender inom social- och hälsovården.

Social- och hälsovårdssektorn sysselsätter sammanlagt redan nästan 430 000 personer. Antalet anställda inom sektorn har ökat under de senaste åren. Även antalet anställda med utländsk bakgrund har ökar inom social- och hälsovårdssektorn har blivit vanligare. Som helhet betraktat har tillgången på arbetskraft inom social- och hälsovården dock förblivit en stor utmaning.

”De diskussioner som förts om social- och hälsovårdstjänsterna fokuserar ofta endast på frågor som gäller ekonomisk hållbarhet. När vi löser stora utmaningar för vår egen befolkning och vårt servicesystem på ett hållbart och innovativt sätt, kan dessa lösningar också bli exportprodukter. Man bör inte gå miste om möjligheten”, konstaterar den som utarbetat rapporten, utvecklingsexpert Terhi Tevameri. 

Den privata social- och hälsovårdssektorn har en betydande roll nationellt och regionalt

Den privata sektorn har en viktig roll inom social- och hälsovården ur både nationell och regional synvinkel. Företagen sköter också i stor utsträckning de offentligt finansierade uppgifterna. Under de senaste åren har antalet anställda i social- och hälsovårdsföretagen ökat snabbt och uppgick till sammanlagt nästan 100 000 personer (årsverken) 2022. Jämfört med 2021 är tillväxten ca 6 procent.

År 2022 fanns det sammanlagt drygt 26 000 social- och hälsovårdsföretag, av vilka största delen sysselsatte färre än 10 personer. År 2022 uppgick social- och hälsovårdsföretagens omsättning till cirka 10,6 miljarder euro. Jämfört med 2021 är tillväxten ca 8 procent. Särskilt mikroföretagens lönsamhet har dock försämrats i genomsnitt. En fungerande marknad, små företags möjligheter att delta i konkurrensutsättningar och klarläggande av företagens roll som producenter av social- och hälsovårdstjänster är centrala frågor i servicesystemet.

Arbets- och näringsministeriets branschtjänst

Branschtjänsten har varit ett expertnätverk som leds av arbets- och näringsministeriet. Nätverket har sammanställt, analyserat och förmedlat information om verksamhetsmiljön i affärslivet som en grund för företagens och olika aktörers beslutsfattande. Branschtjänstens verksamhet upphör i sin nuvarande form i april 2024. Beslutet beror på minskade resurser.

Mer information: 
Terhi Tevameri, utvecklingsexpert, tfn 029 501 6700, [email protected]. (Anträffbar till och med 30.4.2024.)
Katri Lehtonen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4926, [email protected]