Hoppa till innehåll

Den nya klimatlagen träder i kraft i juli

miljöministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2022 13.59
Pressmeddelande

Klimatlagen utgör grunden för Finlands nationella klimatarbete. I den reviderade klimatlagen ställs det upp utsläppsminskningsmål som ska nås fram till 2030, 2040 och 2050. I lagen ingår dessutom för första gången ett mål om att Finland ska vara klimatneutralt senast 2035.

Statsrådet föreslog den 9 juni att lagen ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen den 10 juni, och att lagen träder i kraft den 1 juli 2022.

"Den nya klimatlagen är livsviktig för Finland. Klimatlagen tryggar ett kontinuerligt och ambitiöst klimatarbete som fortsätter över valperioderna. Med klimatlagen visar vi också för resten av världen hur vi kan bygga upp en klimatneutral välfärdsstat fram till 2035. Lagen är också en stark signal till företagen att det lönar sig att investera i rena lösningar i Finland”, säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

I lagen föreskrivs det om de klimatpolitiska planerna. Lagen utvidgas så att den i fortsättningen omfattar utsläpp inom markanvändningssektorn, det vill säga utsläpp från markanvändningen, skogsbruket och jordbruket, och lagen innehåller för första gången ett mål om att stärka kolsänkorna.

"Det är ett viktigt framsteg att markanvändningen tas in i klimatlagen. Inom markanvändningen har vi många möjligheter att minska utsläppen och stärka kolsänkorna både i skogarna, inom byggverksamheten och inom jordbruket”, säger minister Ohisalo.

Den gällande klimatlagen trädde i kraft 2015 och innehåller utsläppsminskningsmål endast till 2050. I den nya klimatlagen ingår utsläppsminskningsmål till 2030 och 2040 utifrån Finlands klimatpanels rekommendationer, och målet till 2050 har uppdaterats. Målet är att minska utsläppen med 60 procent till 2030, med 80 procent till 2040 och med 90 procent till 2050, dock med sikte på en nivå på 95 procent, jämfört med 1990 års nivå.

Fyra planer för att minska utsläppen

Det viktigaste styrmedlet för lagen är de nationella klimatpolitiska planerna. I klimatlagen finns bestämmelser om fyra nationella klimatpolitiska planer. Genom åtgärderna i planerna minskar man växthusgasutsläppen i Finland och gör anpassningar till klimatförändringarna. I lagen föreskrivs om:

  1. den klimatpolitiska planen på medellång sikt
  2. planen för anpassning till klimatförändringen
  3. den långsiktiga klimatpolitiska planen
  4. klimatplanen för markanvändningssektorn

Lagen gäller myndigheterna och förpliktar ministerier att bereda de olika klimatpolitiska planerna. Målet med planeringssystemet för klimatpolitiken är att för sin del säkerställa rättvisa klimatåtgärder och en hållbar utveckling.

Statsrådet övervakar uppnåendet av Finlands klimatmål och bedömer behovet för ytterligare åtgärder. I den årliga klimatårsberättelsen ska man i fortsättningen bedöma om klimatåtgärderna är tillräckliga för de följande 15 åren.

Samiska klimatrådet blir en del av beredningen av klimatpolitiken

Samernas näringar och kultur är särskilt sårbara för klimatförändringar. I och med den nya klimatlagen inrättas det i Finland ett samiskt klimatråd, som är ett oberoende sakkunnigorgan. Rådet stöder beredningen av de klimatpolitiska planerna och uttalar sig om dem ur samekulturens perspektiv. 

Vad händer härnäst?

Avsikten är att republikens president stadfäster klimatlagen den 10 juni.

Klimatlagen kompletteras i höst med bestämmelser som hänför sig till kommunernas klimatplaner. Samtidigt ska det också föreskrivas om ändringssökande inom klimatlagens tillämpningsområde. Den kompletterande propositionen om klimatlagen är på remiss fram till den 3 augusti. Avsikten är att den överlämnas till riksdagen hösten 2022. 

Med stöd av klimatlagen kommer det att utfärdas två förordningar av statsrådet. Avsikten är att närmare föreskriva om uppgifterna för och sammansättningen av Finlands klimatpanel och det samiska klimatrådet. 

Mer information

Milja Henttonen
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare (förfrågningar om intervjuer med ministern) 
050 599 3094
[email protected]

Riikka Yliluoma
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
050 414 1682
[email protected]

Jarmo Muurman
Miljöråd
miljöministeriet
0295 250 185
[email protected]

Outi Kumpuvaara
Regeringssekreterare
miljöministeriet
0295 250 225
[email protected]