Hoppa till innehåll

I sommar inleds närmare hundra nya projekt för restaurering av vattendrag runt om i Finland

miljöministeriet
Utgivningsdatum 20.6.2024 8.01
Pressmeddelande

Finländarna är flitiga när det gäller att restaurera vattendrag, och det finns fortfarande ett stort behov av restaureringar för att god vattenstatus ska uppnås. Över 900 restaureringsprojekt har fått finansiering ur miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd 2019–2023. Under sommaren inleds igen nästan hundra nya restaureringsprojekt.

Miljöministeriet beviljade nya projekt sammanlagt 4,14 miljoner euro i understöd 2024. Totalt har projekten beviljats nästan 28 miljoner euro i understöd 2019–2023.

Slåttern och reduktionsfisket minskar – i stället görs planer och åtgärder som gäller hela avrinningsområden

Restaureringsåtgärder görs både i vattendrag och i deras avrinningsområden, det vill säga i de områden där belastningen uppstår. Miljöministeriet strävar efter att i allt högre grad stödja sådana projekt som uttryckligen fokuserar på avrinningsområden. Om man inte minskar den externa belastningen leder det till att restaureringsåtgärderna är mindre verkningsfulla eller till att åtgärderna endast har tillfälliga effekter.

Slåttern och reduktionsfisket minskar. I stället för traditionella restaureringsåtgärder gör projekten upp planer som fokuserar på avrinningsområdena och genomför redan existerande planer. I vissa regioner pågår fler projekt som fokuserar på avrinningsområden än sådana som fokuserar på traditionella restaureringsåtgärder. 

Också nya åtgärder, såsom biofiltrering och restaurering av livsmiljöer med hjälp av träknippen, ska prövas. Träknippen som placeras i vattendrag prövas som en metod för att restaurera vandringsfiskars och fåglars livsmiljöer, och dammkonstruktioner ändras så att de bättre stöder arternas levnadsförhållanden, till exempel genom att ytdammar ersätts med grunddammar. I vissa kommuner och städer arbetar man för att minska belastningen från dagvatten eller för att restaurera urbana bäckar och små vattensamlingar. Dessa hundra restaureringsprojekt ger också många lärdomar för beredningen av den nationella restaureringsplanen.

Cirka tusen aktörer deltar i projekten

Cirka tusen aktörer har deltagit i genomförandet av restaureringsprojekt inom ramen för programmet för effektiverat vattenskydd. I projekten deltar allt fler delägarlag, men också nya kommuner och vattenskyddsföreningar. Flest projekt genomfördes inom områdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland, Tavastland, Södra Österbotten och Södra Savolax.

Under åren 2019–2023 genomfördes konkreta restaureringsåtgärder i tre fjärdedelar av de projekt som fick understöd. I en fjärdedel av projekten gjordes planer, utredningar och ansökningar och gavs rådgivning eller utbildning för att få igång restaureringsarbeten. Totalt uppgick kostnaderna för projekten till nästan 55 miljoner euro. Nästan hälften av kostnaderna täcktes genom sökandenas självfinansiering, såsom stöd från kommuner och sparbanksstiftelser samt talkoarbete. Mängden privat arbete och stöd är av central betydelse för att restaureringsprojekten ska lyckas.

Det har länge önskats att företagen ska bidra mer till att finansiera projekten. Enligt en färsk utredning som närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland och Södra Savolax låtit göra finns det ett genuint intresse bland företagen att bidra till vattenskyddet som en del av deras eget arbete för att främja ansvarsfullhet. Dessutom har Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland i år inlett ett arbete för att möjliggöra ett ökat engagemang inom företagssektorn.

Understöd både för restaurering och för att stödja restaurerarna

Miljöministeriet har stött verksamheten i de regionala expertnätverken för restaurering av vattendrag med sammanlagt över fyra miljoner euro. Nätverken tryggar restaureringsverksamhetens kontinuitet och kompetensutvecklingen mellan enskilda projekt och engagerar olika aktörer i samhället i stor utsträckning.

Enligt en utredning som gjorts av Gaia Consulting har det visat sig vara ändamålsenligt att stödja aktörerna inom nätverken med tanke på uppnåendet av de långsiktiga målen för restaurering av vattendrag och vattenvård. Nätverken samordnar de riksomfattande målen och de lokala aktörernas intressen. Med hjälp av nätverken för restaurering av vattendrag har man också lyckats engagera olika aktörer i regionerna. Dessutom har projektaktiviteten och projektens kvalitet och omfattning ökat något.

En ny ansökningsomgång inleds på hösten

En ny ansökningsomgång inom miljöministeriets Ahti-program för genomförande av vatten- och havsvårdsåtgärder inleds på hösten. Ahti-programmet fortsätter verksamheten inom programmet för effektiverat vattenskydd (2019–2023), programmet för återvinning av näringsämnen och Skärgårdshavsprogrammet. 

Restaureringsprojekten har också finansierats med Leader-finansiering, finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF, jord- och skogsbruksministeriets fiskeriekonomiska understöd och finansiering från NOUSU-programmet och miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets livsmiljöprogram Helmi.

Mer information

Sini Olin (fram till den 5 juli)
specialsakkunnig
[email protected]
tfn 0295 250 248

Maria Laamanen (fram till den 10 juli)
programchef
[email protected]
tfn 0295 250 359

Jenni Jäänheimo (från och med den 15 juli)
specialsakkunnig
[email protected]
tfn 0295 250 349