Hoppa till innehåll

Understöd för återvinning av näringsämnen kan sökas fram till utgången av juni

miljöministeriet
Utgivningsdatum 8.3.2024 10.06 | Publicerad på svenska 8.3.2024 kl. 11.38
Pressmeddelande

Utlysningen av understöd för återvinning av näringsämnen har inletts. Miljöministeriet uppmuntrar till att ansöka om projektunderstöd så fort som möjligt så att det finns tillräckligt med tid att genomföra projektet. De projekt som finansieras ska vara genomförda senast vid utgången av 2025.

Miljöministeriet stöder investeringar som bidrar till att förbättra återvinningen av näringsämnen samt forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. Den projektfinansiering som kan beviljas uppgår till högst cirka 10 miljoner euro. Ansökningarna ska lämnas in senast den 30 juni 2024. Ministeriet erbjuder med låg tröskel rådgivning och handledning för dem som planerar att ansöka om understöd. 

Genom utlysningen om understöd för återvinning av näringsämnen finansieras bland annat projekt för främjande av biogas och tillvaratagande av näringsämnen, så att de värdefulla näringsämnena kan användas till exempel som gödselmedel. Utöver återvinning av näringsämnen stöds projekt som främjar produktionen av förnybar energi och energieffektiviteten vid behandlingen av avloppsvatten från tätbebyggelse. Syftet är förutom att främja miljömålen också att skapa ny affärsverksamhet som baserar sig på cirkulär ekonomi och att stärka den nationella försörjningsberedskapen.
   
Från ingången av 2024 har också statliga ämbetsverk och inrättningar kunnat ansöka om projektfinansiering. Samtidigt ändrades stödprocenten för investeringar något. Beroende på typ av investering är stödandelen nu högst 30–65 procent. Vid bedömningen av projekten beaktar man i fortsättningen också att de är förenliga med principen ”orsaka inte betydande skada” och att de således stöder en ekologiskt hållbar ekonomi.
 
Med miljöministeriets finansiering för återvinning av näringsämnen har man under de senaste åren stött tiotals projekt som bland annat har främjat tillvaratagandet av värdefulla näringsämnen och förbättrat energieffektiviteten. Till exempel år 2023 slutfördes sju projekt som bland annat tar tillvara 20–30 ton fosfor per år och sparar cirka 30 GWh värmeenergi genom tillvaratagande av spillvärme från avloppsvatten och energieffektivare lösningar. Detta motsvarar uppvärmningsbehovet i cirka 2 000 egnahemshus.

Miljöministeriet har stött projekt för återvinning av näringsämnen sedan 2012 i syfte att främja återvinningen av näringsämnen, förbättra vattenstatusen, öka produktionen av förnybar energi, förbättra energieffektiviteten och stärka försörjningsberedskapen. I fortsättningen kommer återvinningen av näringsämnen att främjas som en del av miljöministeriets nya program, Ahti, som syftar till att förbättra vattenstatusen. Med åtgärderna inom Ahti-programmet fortsätter vi det arbete som gjorts inom programmet för återvinning av näringsämnen (2012–2023), programmet för effektiverat vattenskydd (2019–2023) och Skärgårdshavsprogrammet (2021–).

Mer information:

Petri Nissinen, specialsakkunnig, [email protected], tfn 0295 250 419