Hoppa till innehåll

Rådet för bedömning av lagstiftningen
Användningen av fjärranslutningar vid rättegångar – enligt rådet för bedömning av lagstiftningen behöver riskerna preciseras

statsrådets kansli
Utgivningsdatum 17.4.2024 11.32 | Publicerad på svenska 14.5.2024 kl. 13.52
Pressmeddelande 179

Utkastet till den proposition där det föreslås att användningen av fjärranslutningar vid rättegångar ska främjas är en omfattande helhet med en grundlig beskrivning av de centrala förslagen. Enligt bedömningen är de föreslagna ändringarnas konsekvenser små men principiellt betydande. Hurdana följder och risker användningen av fjärranslutningar kan få för beslutsfattandet behöver konkretiseras ytterligare.

Genom de föreslagna ändringarna utökas möjligheterna att använda fjärranslutningar i allmänna domstolar, i marknadsdomstolen och i arbetsdomstolen, vilket gör att rättegångarna blir smidigare. Syftet med förslaget är att det ska vara möjligt för domare att delta i rättegångar via fjärranslutning. Det ska också bli möjligt att hålla den muntliga förhandlingen i sin helhet via fjärranslutning. Domstolen får möjlighet att besluta att en parts rätt att närvara vid muntlig förhandling kan tillgodoses genom fjärranslutning. 

I propositionen bedömer man konsekvenserna för rättegångsförfarandet och analyserar forskningsdata om allmänhetens upplevelser av domstolens auktoritet vid rättegångar som sker via fjärranslutning. 

Man har dock inte behandlat forskningar om hur domarnas arbete påverkas när fjärranslutningar används vid rättegångar. Enligt propositionen får ändringen inga negativa konsekvenser för parterna eftersom parterna i regel har rätt att delta i den muntliga förhandlingen på platsen i rättssalen. Trots det anser rådet att propositionen borde innehålla en forskningsbaserad beskrivning av riskerna och följderna för domarnas beslutsfattande och för parterna av användningen av fjärranslutningar vid rättegångsförfarandet.  

Rådet anser att det är bra att man i den bedömningspromemoria som lagförslaget baserar sig på behandlar också de faktorer som ligger bakom tidigare beslut om att inte ändra lagstiftningen. Positivt enligt rådet för bedömning av lagstiftningen är också att utkastet innehåller en omfattande bedömning av de regionala konsekvenserna.  

Rådet för bedömning av lagstiftningen har gett sitt utlåtande om regeringens proposition om främjandet av anlitandet av fjärranslutningar vid rättegång i allmänna domstolar (projektnummer OM075:00/2022), som justitieministeriet lämnade till rådet per e-post den 4 april 2024.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att utkastet till regeringens proposition uppfyller kraven i anvisningarna om konsekvensbedömning vid lagberedning väl. Rådet rekommenderar att utkastet till regeringens proposition kompletteras i enlighet med rådets utlåtande innan propositionen lämnas till riksdagen.  

Mer information: Annika Collin, ledande sakkunnig, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160 589, Meri Virolainen, bedömningsråd, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160 202 

Rådet för bedömning av lagstiftningen är ett självständigt och oberoende organ som avger utlåtanden om utkast till regeringens propositioner och konsekvensbedömningarna i dem.