Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Arbetsgruppen för nationell utsläppshandel för vägtransporter: Beredningen av EU:s utsläppshandel prioriteras

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 24.1.2022 11.10 | Publicerad på svenska 24.1.2022 kl. 12.40
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriets förvaltningsövergripande arbetsgrupp har berett en bedömningspromemoria om en nationell utsläppshandel för vägtransporter. Promemorian publicerades den 24.1.2022.

Den arbetsgrupp som utarbetat bedömningspromemorian betraktar beredningen av EU:s utsläppshandel som en primär åtgärd i förhållande till den nationella utsläppshandeln. En nationell handel med utsläpp för vägtransporter har bedömts för den händelse att utsläppen från vägtrafiken inte med andra medel kan halveras fram till 2030 jämfört med 2005 års nivå. Arbetet är en del av genomförandet av färdplanen för fossilfria transporter. Bedömningspromemorian hör till vägkartans tredje, villkorliga fas. Om åtgärderna i de två första faserna och lösningarna på EU-nivå inte räcker till, kan en nationell utsläppshandel för vägtransporter främjas. Regeringen har fortsatt att bereda olika åtgärder, inklusive en utsläppshandel för vägtransporter, i händelse av att de övriga nationella åtgärderna och lösningarna på EU-nivå är otillräckliga i fråga om uppnåendet av utsläppsmålet.

Efter att kommissionen gett sitt förslag om en utsläppshandel som gäller hela EU togs det med i bedömningen. Arbetsgruppen anser det vara viktigt att man noga följer hur förhandlingarna om EU:s utsläppshandel framskrider och att man vid behov fattar beslut om beredningen eller införandet av en nationell utsläppshandel eller andra metoder för prisstyrning. Bedömningspromemorian ökar kunskapsunderlaget om en handel med utsläppsrätter för vägtransporter och stöder på så vis också den nationella behandlingen av kommissionens förslag.

I bedömningspromemorian har det lyfts fram många öppna punkter som kräver ytterligare utredningar. I remissyttrandena önskades synpunkter på kompensationsmodeller. Även konsekvensbedömningarna bör breddas och fördjupas. Om det uppstår ett behov av prisstyrning innan systemet för handel med utsläppsrätter är klart, kan prisstyrningen av bränslen genomföras via det befintliga beskattningssystemet.

Den nationella utsläppshandeln för vägtransporter delar åsikter

Bedömningspromemorian sändes på remiss 8.11-3.12.2021. En del av remissinstanserna ansåg att en nationell utsläppshandel för vägtransporter är nödvändig och en del motsatte sig utsläppshandeln.

Det kom in sammanlagt 50 yttranden, av vilka ett var ett gemensamt utlåtande av 18 organisationer inom näringslivet. Utöver i det gemensamma utlåtandet från näringslivsorganisationerna framfördes det i cirka tio andra utlåtanden att det inte finns något behov av en nationell utsläppshandel för vägtransporter. Å andra sidan betonade flera remissinstanser behovet av nationella ekonomiska styrmedel för att utsläppen ska kunna minskas i tillräcklig utsträckning.

I flera utlåtanden betonades det att resurserna borde riktas till beredningen av EU:s utsläppshandel för transportsektorn. Två remissinstanser ansåg att det skulle vara möjligt att genomföra en nationell utsläppshandel vid sidan av EU:s utsläppshandel. Europeiska kommissionen har föreslagit att utsläppshandeln ska inledas 2026. I flera yttranden lyfte man dessutom fram beskattningen som ett mer kostnadseffektivt sätt att styra priset än utsläppshandeln. Nationellt bör man även bereda sig på möjligheten att EU:s utsläppshandel försenas eller uteblir helt. 

Enligt utlåtandena bör man vid bedömningen av det nya styrmedlet för minskade utsläpp av trafikbränslen också bedöma dess förenlighet med och samverkan med andra styrmedel. Dessutom efterlystes preciserande konsekvensbedömningar.

Det ansågs allmänt motiverat att kompensera konsumenterna för de höjda bränslepriserna till följd av utsläppshandeln i situationer där prisstegringen på bränsle har oskäliga konsekvenser för vissa grupper. Å andra sidan påpekades det i utlåtandena att kompensationerna inte avsevärt får försvåra uppnåendet av utsläppshandelns mål.

Vad är utsläppshandel?

Inom utsläppshandelssystemet för vägtransporter skapas det en marknad för koldioxidutsläpp från de bränslen som används inom vägtransporter. Inom utsläppshandeln köper bränsledistributören utsläppsrätter. Antalet behövliga utsläppsminskningar påverkar priset på utsläppsrätten.

Fördelen med utsläppshandeln jämfört med de övriga regleringsmetoderna är att den säkerställer att utsläppsmålet uppnås, eftersom antalet utsläppsrätter som säljs kan regleras så att det motsvarar utsläppstaket.

Vad händer härnäst?

En helhetsbedömning av hur tillräckliga utsläppsminskningsåtgärderna inom trafik- och transportsektorn och hela ansvarsfördelningssektorn är görs våren 2022 i enlighet med klimatriktlinjerna i regeringens budgetmangling.

Behandlingen av förslaget till en ny utsläppshandel för bränslen för vägtrafik och den individuella uppvärmningen av byggnader fortsätter i rådets miljöarbetsgrupp.


Ytterligare information:

Matleena Kurki-Suutarinen, ordförande för arbetsgruppen, regeringsråd, tfn 0295 342 043, [email protected] 

Valtteri Härmälä, specialsakkunnig, tfn 0295 342 039, [email protected]

Pressmeddelande 8.11.2021: Utkast till bedömningspromemoria om den nationella utsläppshandeln inom vägtransporter på remiss
Statsrådets projektportal: Utkast till bedömningspromemoria om den nationella utsläppshandeln för vägtransporter. (VN/3882/2021)
Statsrådets projektportal: Utkast till bedömningspromemoria om den nationella utsläppshandeln för vägtransporter - sammandrag av utlåtandena. (VN/3882/2021)
Utlåtande.fi: Begäran om utlåtande om utkastet till bedömningspromemoria om den nationella utsläppshandeln inom vägtransporter (VN/3882/2021)
Statsrådets projektportal: Beredning och utvärdering av den nationella utsläppshandeln inom vägtransporter (LVM013:00/2021)
Statsrådets projektportal: Färdplan för fossilfria transporter (LVM050:00/2019)
Statsrådets publikationsarkiv Valto: Färdplanen för fossilfria transporter: Statsrådets principbeslut om minskning av växthusgasutsläppen från trafiken i Finland Kommunikationsministeriets publikationer 2021:15

 
Tillbaka till toppen